Zapraszamy do udziału w szkoleniach52

Eduexpert11

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Lista szkoleń
Lista szkoleń

+ 48 (22) 398 44 63

eduexpert.pl

             centrum szkoleniowe

  Zadzwoń do nas :

+ 48 (22) 300 04 34

pokazany jest porządek według wybranego szkolenia

 

INFORMACJE O SZKOLENIU

Uwaga: programy szkoleniowe należą do osób prowadzących zajęcia i podlegają ochronie.

Zasiłki  od  teorii  do  praktyki – jak interpretować przepisy

 

 
Data szkolenia:   
2020-03-27   godzina rozpoczęcia:  10:00   liczba dni szkoleniowych:  1
Miejsce szkolenia:  
Gdańsk - Hotel w Centrum miasta - dokładne miejsce szkolenia podamy bliżej terminu szkolenia   
Cena szkolenia wynosi:  

Przy zgłoszeniu do 13 marca 2020r. koszt szkolenia 365,85 zł. netto (450 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje cena 398,37 zł. netto (490 zł. brutto).


od osoby i obejmuje:

 • 5 godzin zajęć (w tym konsultacje indywidualne),
 • materiały szkoleniowe,
 • materiały do pracy (długopis, notes),
 • lunch,
 • kawę, herbatę, ciastka.

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 10.00-15.00


Program szkolenia:  

Aktualności:

 

Informacja o komentarzach z dnia 17 kwietnia 2019 r.

-  do ustawy „chorobowej”

-  do ustawy „wypadkowej”

 

Świadczenia chorobowe: wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne:

 • okresy wypłaty, okres wyczekiwania na prawo do zasiłku
 • przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują
 • kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich
 • wysokość świadczeń chorobowych
 • okres zasiłkowy i zasady jego liczenia, w tym w razie braku kodu A, wliczanie lub nie okresów niezdolności do okresu zasiłkowego
 • zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego, okres przez który świadczenie przysługuje, wysokość świadczenia, podstawa wymiaru świadczenia, zasady jej waloryzacji

Zaświadczenia lekarskie: zmiany w zakresie wystawiania zwolnień lekarskich i dokumentowania uprawnień do zasiłku

 1.  wystawianie przez lekarza ZUS ZLA, e-ZLA, wydruku e-ZLA, formularza e-ZLA

 2.  przekazywanie e-ZLA do pracodawcy na profil płatnika składek

 3.  obowiązki płatników nieposiadających profilu płatnika składek

 4.  dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez pracodawcę:

 • posiadającego profil płatnika           
 • nieposiadającego profilu płatnika
 1. dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS w przypadku:
 • pierwszego zwolnienia           - 
 • kolejnych zwolnień
 1. przekazywanie wypłaty zasiłku do ZUS, gdy płatnik:

 • -  posiada profil płatnika
 • -  nie posiada profilu płatnika składek
 1. obsługa zaświadczenia lekarskiego po stwierdzeniu błędu w e-ZLA

 2.  zwolnienie wystawione za okres wsteczny   

 

Uprawnienia rodzicielskie:

   Zasiłek macierzyński:

 • za okres urlopu "podstawowego” z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie

 • za okres urlopu rodzicielskiego:

 • możliwość odroczenia urlopu

 • wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy – sposoby obliczania okresu wydłużenia urlopu

 • możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim z rodziców

 • przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego

 • zasiłek dla ojca w razie śmierci ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka

 • zasiłek dla ojca, gdy matka dziecka ubezpieczona/nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji

 • różna wysokość zasiłku macierzyńskiego, uzależnienie wysokości zasiłku od terminu wystąpienia z wnioskiem i  okresu jego pobierania, przypadki, w których zasiłek macierzyński ulega wyrównaniu do 100%

 • zasiłek macierzyński za okres, gdy dziecko lub matka jest w szpitalu

 • zasiłek dla ojca dziecka, gdy nieubezpieczona matka dziecka podejmie pracę

 • podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego:

 • ustalanie podwyższenia, gdy zasiłek macierzyński przysługuje z więcej niż jednego tytułu

 • ustalanie kwoty podwyższenia w razie wykonywania pracy w czasie urlopu rodzicielskiego

 • wypłacanie zasiłku w okresie wydłużonego urlopu rodzicielskiego

 • dokonywanie potrąceń i egzekucji z zasiłku

 • dokumenty do wypłaty podwyższenia zasiłku

 • wykazywanie wypłaconego podwyższenia zasiłku w raportach ZUS RSA i ZUS RCA

 • za okres urlopu ojcowskiego

Świadczenie opiekuńcze (30, 56 albo 60 dni)

 • zmiany w zasiłku opiekuńczym: przypadki, w których przysługuje zasiłek opiekuńczy, krąg członków rodziny, nad którymi opieka uprawnia do zasiłku opiekuńczego, wysokość zasiłku  i okres wypłaty,  limity wypłaty zasiłku, przypadki, w których zasiłek opiekuńczy nie przysługuje

 • omówienie nowych druków ZUS Z15A i ZUS Z15B

 • zasiłek opiekuńczy ( nie dłużej niż przez 30 dni w roku kalendarzowym) w razie konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat oraz w przypadku takiego dziecka, gdy poród, choroba lub pobyt w szpitalu małżonka lub rodzica dziecka, który stale opiekuje się dzieckiem uniemożliwia opiekę

 

Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń – wybrane zagadnienia zgodnie z  profilem zawodowym płatnika składek

 • okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana

 • definicja wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru

 • składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru

 • wyłączanie wynagrodzenia z obliczenia podstawy wymiaru

 • zasady uzupełniania wynagrodzenia

 • składniki uwzględniane w podstawie wymiaru w faktycznej wysokości

 • zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych

 • składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia

 • umowy zlecenia z własnym pracownikiem

 • zaliczkowa wypłata składnika

 • niezdolność do pracy po długiej absencji spowodowanej urlopem bezpłatnym lub wychowawczym

 • zmiana wymiaru czasu pracy

 • minimalna podstawa wymiaru zasiłków, minimalna podstawa wymiaru zasiłków, a składniki wypłacane obok zasiłku

 • ponowne ustalanie podstawy wymiaru

6 . Odpowiedzi na indywidualne pytania, dyskusja

 

 

Zajęcia poprowadzi - ELŻBIETA FIJOR  - specjalistka w zakresie świadczeń krótkoterminowych, wieloletni pracownik Departamentu Zasiłków w Centrali ZUS

 
Zapisz się (lub pobierz do wydrukowania kartę zgłoszeniową/ofertę/informację o szkoleniu.)


 Karta zgłoszeniowa Adobe Reader (do pobrania - format .pdf)

  Karta zgłoszeniowa MS Word (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 Oświadczenie VAT Eduexpert (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 

 

Szkolenie w Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Zasiłki  od  teorii  do  praktyki – jak interpretować przepisy

 


Data szkolenia:
2020-03-27   godzina rozpoczęcia: 10:00  liczba dni szkoleniowych: 1
Miejsce szkolenia:  
Gdańsk - Hotel w Centrum miasta - dokładne miejsce szkolenia podamy bliżej terminu szkolenia   
Cena szkolenia wynosi:

Przy zgłoszeniu do 13 marca 2020r. koszt szkolenia 365,85 zł. netto (450 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje cena 398,37 zł. netto (490 zł. brutto).

 od osoby i obejmuje:

 • 5 godzin zajęć (w tym konsultacje indywidualne),
 • materiały szkoleniowe,
 • materiały do pracy (długopis, notes),
 • lunch,
 • kawę, herbatę, ciastka.

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 10.00-15.00


Aktualności:

 

Informacja o komentarzach z dnia 17 kwietnia 2019 r.

-  do ustawy „chorobowej”

-  do ustawy „wypadkowej”

 

Świadczenia chorobowe: wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne:

 • okresy wypłaty, okres wyczekiwania na prawo do zasiłku
 • przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują
 • kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich
 • wysokość świadczeń chorobowych
 • okres zasiłkowy i zasady jego liczenia, w tym w razie braku kodu A, wliczanie lub nie okresów niezdolności do okresu zasiłkowego
 • zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego, okres przez który świadczenie przysługuje, wysokość świadczenia, podstawa wymiaru świadczenia, zasady jej waloryzacji

Zaświadczenia lekarskie: zmiany w zakresie wystawiania zwolnień lekarskich i dokumentowania uprawnień do zasiłku

 1.  wystawianie przez lekarza ZUS ZLA, e-ZLA, wydruku e-ZLA, formularza e-ZLA

 2.  przekazywanie e-ZLA do pracodawcy na profil płatnika składek

 3.  obowiązki płatników nieposiadających profilu płatnika składek

 4.  dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez pracodawcę:

 • posiadającego profil płatnika           
 • nieposiadającego profilu płatnika
 1. dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS w przypadku:
 • pierwszego zwolnienia           - 
 • kolejnych zwolnień
 1. przekazywanie wypłaty zasiłku do ZUS, gdy płatnik:

 • -  posiada profil płatnika
 • -  nie posiada profilu płatnika składek
 1. obsługa zaświadczenia lekarskiego po stwierdzeniu błędu w e-ZLA

 2.  zwolnienie wystawione za okres wsteczny   

 

Uprawnienia rodzicielskie:

   Zasiłek macierzyński:

 • za okres urlopu "podstawowego” z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie

 • za okres urlopu rodzicielskiego:

 • możliwość odroczenia urlopu

 • wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy – sposoby obliczania okresu wydłużenia urlopu

 • możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim z rodziców

 • przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego

 • zasiłek dla ojca w razie śmierci ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka

 • zasiłek dla ojca, gdy matka dziecka ubezpieczona/nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji

 • różna wysokość zasiłku macierzyńskiego, uzależnienie wysokości zasiłku od terminu wystąpienia z wnioskiem i  okresu jego pobierania, przypadki, w których zasiłek macierzyński ulega wyrównaniu do 100%

 • zasiłek macierzyński za okres, gdy dziecko lub matka jest w szpitalu

 • zasiłek dla ojca dziecka, gdy nieubezpieczona matka dziecka podejmie pracę

 • podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego:

 • ustalanie podwyższenia, gdy zasiłek macierzyński przysługuje z więcej niż jednego tytułu

 • ustalanie kwoty podwyższenia w razie wykonywania pracy w czasie urlopu rodzicielskiego

 • wypłacanie zasiłku w okresie wydłużonego urlopu rodzicielskiego

 • dokonywanie potrąceń i egzekucji z zasiłku

 • dokumenty do wypłaty podwyższenia zasiłku

 • wykazywanie wypłaconego podwyższenia zasiłku w raportach ZUS RSA i ZUS RCA

 • za okres urlopu ojcowskiego

Świadczenie opiekuńcze (30, 56 albo 60 dni)

 • zmiany w zasiłku opiekuńczym: przypadki, w których przysługuje zasiłek opiekuńczy, krąg członków rodziny, nad którymi opieka uprawnia do zasiłku opiekuńczego, wysokość zasiłku  i okres wypłaty,  limity wypłaty zasiłku, przypadki, w których zasiłek opiekuńczy nie przysługuje

 • omówienie nowych druków ZUS Z15A i ZUS Z15B

 • zasiłek opiekuńczy ( nie dłużej niż przez 30 dni w roku kalendarzowym) w razie konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat oraz w przypadku takiego dziecka, gdy poród, choroba lub pobyt w szpitalu małżonka lub rodzica dziecka, który stale opiekuje się dzieckiem uniemożliwia opiekę

 

Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń – wybrane zagadnienia zgodnie z  profilem zawodowym płatnika składek

 • okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana

 • definicja wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru

 • składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru

 • wyłączanie wynagrodzenia z obliczenia podstawy wymiaru

 • zasady uzupełniania wynagrodzenia

 • składniki uwzględniane w podstawie wymiaru w faktycznej wysokości

 • zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych

 • składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia

 • umowy zlecenia z własnym pracownikiem

 • zaliczkowa wypłata składnika

 • niezdolność do pracy po długiej absencji spowodowanej urlopem bezpłatnym lub wychowawczym

 • zmiana wymiaru czasu pracy

 • minimalna podstawa wymiaru zasiłków, minimalna podstawa wymiaru zasiłków, a składniki wypłacane obok zasiłku

 • ponowne ustalanie podstawy wymiaru

6 . Odpowiedzi na indywidualne pytania, dyskusja

 

 

Zajęcia poprowadzi - ELŻBIETA FIJOR  - specjalistka w zakresie świadczeń krótkoterminowych, wieloletni pracownik Departamentu Zasiłków w Centrali ZUS

Zapisz się na szkolenie

 

Kontakt z konsultantem
Kontakt z konsultantem

Zapraszamy do udziału w szkoleniach Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Copyright by Dezor&Gelak IT

Created with eduexpert.pl