Zapraszamy do udziału w szkoleniach52

Eduexpert11

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Lista szkoleń
Lista szkoleń

tel 2: (22) 398 44 63

Eduexpert

eduexpert.pl

             centrum szkoleniowe

  Zadzwoń do nas :

tel 1: (22) 300 04 34

pokazany jest porządek według wybranego szkolenia

 

INFORMACJE O SZKOLENIU

Uwaga: programy szkoleniowe należą do osób prowadzących zajęcia i podlegają ochronie.

Zasiłki chorobowe, macierzyńskie - zmiany od 2022 roku

 
Data szkolenia:   
2022-01-31   godzina rozpoczęcia:  10:00   liczba dni szkoleniowych:  1
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie on-line - Szkolenie on-line   
Cena szkolenia wynosi:  

300 netto (369 zł. brutto)


od osoby i obejmuje:

 • wykład on-line 
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 10.00 - 15.00


Program szkolenia:  

Aktualności:  

przepisy, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2022 r. w zakresie ustalania prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego - zmiany wprowadzone ustawą z 24.06.2021 r. (Dz.U. poz. 1621) o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

 

I. Omówienie  zmian w zakresie:

 • ustalania podstawy wymiaru zasiłków

 • ustalania okresu zasiłkowego 

 • wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu

 • ustalania prawa do zasiłku macierzyńskiego i zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,

 • ujednolicenia zapisu art. 12 ust. 1 ustawy „ chorobowej” i art. 8 ust. 3 ustawy „wypadkowej”

 • przepisów przejściowych

 

Świadczenia pieniężne  w związku z COVID-19

 

 1. Świadczenia w czasie epidemii, na podstawie przepisów o COVID-19 dla osób: 

 

 • na kwarantannie, izolacji i izolacji w warunkach domowych,

 • poddanych kwarantannie jako domownicy osób zakażonych koronawirusem,

 • zatrudnionych w podmiotach leczniczych,

 • wykonujących zadania członka ochotniczej straży pożarnej,

 • zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,

 • opiekujących się dzieckiem albo innym członkiem rodziny, przebywającym na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,

 • wydłużenie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego,

 • ustalanie/przeliczenie podstawy wymiaru po zmianie wymiaru czasu pracy na podstawie przepisów o COVID-19,

 • ustalanie/przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku przypadającego w okresie ciąży oraz zasiłku macierzyńskiego,

 • praca zdalna w okresie kwarantanny i izolacji w warunkach domowych, a prawo do świadczeń,

 • dokumentowanie prawa do w/w świadczeń.

 

Ustalanie prawa i wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i sprawowania opieki – na ogólnych zasadach

 

 1. Świadczenia chorobowe: wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne:

  • okresy wypłaty, okres wyczekiwania na prawo do zasiłku,

  • przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują,

  • kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich,

  • wysokość świadczeń chorobowych,

  • okres zasiłkowy i zasady jego liczenia, w tym w razie braku kodu A, wliczanie lub nie okresów niezdolności do okresu zasiłkowego,

  • zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego, okres przez który świadczenie przysługuje, wysokość świadczenia, podstawa wymiaru świadczenia, zasady jej waloryzacji.

 2. Zaświadczenia lekarskie: wystawianie zwolnień lekarskich

 • wystawianie przez lekarza, e-ZLA, wydruku e-ZLA, formularza e-ZLA,

 • przekazywanie e-ZLA do pracodawcy na profil płatnika składek,

 • obsługa zaświadczenia lekarskiego po stwierdzeniu błędu w e-ZLA,

 • zwolnienie wystawione za okres wsteczny.

 

Uprawnienia rodzicielskie:

I. Zasiłek macierzyński: 

 1. za okres urlopu "podstawowego” z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie
 2. za okres urlopu rodzicielskiego: 
  • możliwość odroczenia urlopu,
  • wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy – sposoby obliczania okresu wydłużenia urlopu,
  • możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim z rodziców,
 3. przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego,

 4. zasiłek dla ojca w razie śmierci ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka,

 5. zasiłek dla ojca, gdy matka dziecka ubezpieczona/nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji,

 6. różna wysokość zasiłku macierzyńskiego, uzależnienie wysokości zasiłku od terminu wystąpienia z wnioskiem i  okresu jego pobierania, przypadki, w których zasiłek macierzyński ulega wyrównaniu do 100%,

 7. zasiłek macierzyński za okres, gdy dziecko lub matka jest w szpitalu,

 

II podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego:

 • ustalanie podwyższenia, gdy zasiłek macierzyński przysługuje z więcej niż jednego tytułu,

 •  ustalanie kwoty podwyższenia w razie wykonywania pracy w czasie urlopu rodzicielskiego,

 • wypłacanie zasiłku w okresie wydłużonego urlopu rodzicielskiego,

 • dokonywanie potrąceń i egzekucji z zasiłku,

 • dokumenty do wypłaty podwyższenia zasiłku,

 • wykazywanie wypłaconego podwyższenia zasiłku w raportach ZUS RSA i ZUS DRA,

 III. za okres urlopu ojcowskiego 

 

Zasiłki opiekuńcze 

 1. Zasiłek opiekuńczy (60 dni)

 • prawo/brak prawa, okres wypłaty, wysokość,

 • dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego.

 

Zasiłek opiekuńczy (56 dni)

 • ustalanie prawa, okoliczności uprawniające do dodatkowego zasiłku opiekuńczego,

 • dokumentowanie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego,

 • wysokość  zasiłku, zasady i tryb przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

 

Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń – wybrane zagadnienia zgodnie z  profilem zawodowym płatnika składek 

 • okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana

 • definicja wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru

 • składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru

 • wyłączanie wynagrodzenia z obliczenia podstawy wymiaru

 • zasady uzupełniania wynagrodzenia

 • składniki uwzględniane w podstawie wymiaru w faktycznej wysokości

 • zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych

 • składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia 

 • umowy zlecenia z własnym pracownikiem

 • zaliczkowa wypłata składnika

 • niezdolność do pracy po długiej absencji spowodowanej urlopem bezpłatnym lub wychowawczym

 • zmiana wymiaru czasu pracy 

 • minimalna podstawa wymiaru zasiłków, a składniki wypłacane obok zasiłku

 • ponowne ustalanie podstawy wymiaru

 

Prowadzący: Elżbieta Fijor - specjalistaka w zakresie świadczeń krótkoterminowych, wieloletni pracownik Centrali ZUS.

 
Zapisz się (lub pobierz do wydrukowania kartę zgłoszeniową/ofertę/informację o szkoleniu.)


 Karta zgłoszeniowa Adobe Reader (do pobrania - format .pdf)

  Karta zgłoszeniowa MS Word (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 Oświadczenie VAT Eduexpert (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 

 

Szkolenie w Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Zasiłki chorobowe, macierzyńskie - zmiany od 2022 roku


Data szkolenia:
2022-01-31   godzina rozpoczęcia: 10:00  liczba dni szkoleniowych: 1
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie on-line - Szkolenie on-line   
Cena szkolenia wynosi:

300 netto (369 zł. brutto)

 od osoby i obejmuje:

 • wykład on-line 
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 10.00 - 15.00


Aktualności:  

przepisy, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2022 r. w zakresie ustalania prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego - zmiany wprowadzone ustawą z 24.06.2021 r. (Dz.U. poz. 1621) o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

 

I. Omówienie  zmian w zakresie:

 • ustalania podstawy wymiaru zasiłków

 • ustalania okresu zasiłkowego 

 • wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu

 • ustalania prawa do zasiłku macierzyńskiego i zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,

 • ujednolicenia zapisu art. 12 ust. 1 ustawy „ chorobowej” i art. 8 ust. 3 ustawy „wypadkowej”

 • przepisów przejściowych

 

Świadczenia pieniężne  w związku z COVID-19

 

 1. Świadczenia w czasie epidemii, na podstawie przepisów o COVID-19 dla osób: 

 

 • na kwarantannie, izolacji i izolacji w warunkach domowych,

 • poddanych kwarantannie jako domownicy osób zakażonych koronawirusem,

 • zatrudnionych w podmiotach leczniczych,

 • wykonujących zadania członka ochotniczej straży pożarnej,

 • zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,

 • opiekujących się dzieckiem albo innym członkiem rodziny, przebywającym na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,

 • wydłużenie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego,

 • ustalanie/przeliczenie podstawy wymiaru po zmianie wymiaru czasu pracy na podstawie przepisów o COVID-19,

 • ustalanie/przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku przypadającego w okresie ciąży oraz zasiłku macierzyńskiego,

 • praca zdalna w okresie kwarantanny i izolacji w warunkach domowych, a prawo do świadczeń,

 • dokumentowanie prawa do w/w świadczeń.

 

Ustalanie prawa i wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i sprawowania opieki – na ogólnych zasadach

 

 1. Świadczenia chorobowe: wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne:

  • okresy wypłaty, okres wyczekiwania na prawo do zasiłku,

  • przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują,

  • kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich,

  • wysokość świadczeń chorobowych,

  • okres zasiłkowy i zasady jego liczenia, w tym w razie braku kodu A, wliczanie lub nie okresów niezdolności do okresu zasiłkowego,

  • zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego, okres przez który świadczenie przysługuje, wysokość świadczenia, podstawa wymiaru świadczenia, zasady jej waloryzacji.

 2. Zaświadczenia lekarskie: wystawianie zwolnień lekarskich

 • wystawianie przez lekarza, e-ZLA, wydruku e-ZLA, formularza e-ZLA,

 • przekazywanie e-ZLA do pracodawcy na profil płatnika składek,

 • obsługa zaświadczenia lekarskiego po stwierdzeniu błędu w e-ZLA,

 • zwolnienie wystawione za okres wsteczny.

 

Uprawnienia rodzicielskie:

I. Zasiłek macierzyński: 

 1. za okres urlopu "podstawowego” z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie
 2. za okres urlopu rodzicielskiego: 
  • możliwość odroczenia urlopu,
  • wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy – sposoby obliczania okresu wydłużenia urlopu,
  • możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim z rodziców,
 3. przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego,

 4. zasiłek dla ojca w razie śmierci ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka,

 5. zasiłek dla ojca, gdy matka dziecka ubezpieczona/nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji,

 6. różna wysokość zasiłku macierzyńskiego, uzależnienie wysokości zasiłku od terminu wystąpienia z wnioskiem i  okresu jego pobierania, przypadki, w których zasiłek macierzyński ulega wyrównaniu do 100%,

 7. zasiłek macierzyński za okres, gdy dziecko lub matka jest w szpitalu,

 

II podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego:

 • ustalanie podwyższenia, gdy zasiłek macierzyński przysługuje z więcej niż jednego tytułu,

 •  ustalanie kwoty podwyższenia w razie wykonywania pracy w czasie urlopu rodzicielskiego,

 • wypłacanie zasiłku w okresie wydłużonego urlopu rodzicielskiego,

 • dokonywanie potrąceń i egzekucji z zasiłku,

 • dokumenty do wypłaty podwyższenia zasiłku,

 • wykazywanie wypłaconego podwyższenia zasiłku w raportach ZUS RSA i ZUS DRA,

 III. za okres urlopu ojcowskiego 

 

Zasiłki opiekuńcze 

 1. Zasiłek opiekuńczy (60 dni)

 • prawo/brak prawa, okres wypłaty, wysokość,

 • dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego.

 

Zasiłek opiekuńczy (56 dni)

 • ustalanie prawa, okoliczności uprawniające do dodatkowego zasiłku opiekuńczego,

 • dokumentowanie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego,

 • wysokość  zasiłku, zasady i tryb przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

 

Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń – wybrane zagadnienia zgodnie z  profilem zawodowym płatnika składek 

 • okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana

 • definicja wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru

 • składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru

 • wyłączanie wynagrodzenia z obliczenia podstawy wymiaru

 • zasady uzupełniania wynagrodzenia

 • składniki uwzględniane w podstawie wymiaru w faktycznej wysokości

 • zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych

 • składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia 

 • umowy zlecenia z własnym pracownikiem

 • zaliczkowa wypłata składnika

 • niezdolność do pracy po długiej absencji spowodowanej urlopem bezpłatnym lub wychowawczym

 • zmiana wymiaru czasu pracy 

 • minimalna podstawa wymiaru zasiłków, a składniki wypłacane obok zasiłku

 • ponowne ustalanie podstawy wymiaru

 

Prowadzący: Elżbieta Fijor - specjalistaka w zakresie świadczeń krótkoterminowych, wieloletni pracownik Centrali ZUS.

Zapisz się na szkolenie

 

Kontakt z konsultantem
Kontakt z konsultantem

Zapraszamy do udziału w szkoleniach Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Copyright by Dezor&Gelak IT

Created with eduexpert.pl