Zapraszamy do udziału w szkoleniach52

Eduexpert11

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Lista szkoleń
Lista szkoleń

tel 2: (22) 398 44 63

Eduexpert

eduexpert.pl

             centrum szkoleniowe

  Zadzwoń do nas :

tel 1: (22) 300 04 34

pokazany jest porządek według wybranego szkolenia

 

INFORMACJE O SZKOLENIU

Uwaga: programy szkoleniowe należą do osób prowadzących zajęcia i podlegają ochronie.

Zmiany w przepisach ZUS i prawa pracy w 2021 i 2022 roku

 
Data szkolenia:   
2021-10-20   godzina rozpoczęcia:  10:00   liczba dni szkoleniowych:  1
Miejsce szkolenia:  
Bydgoszcz - Hotel w Centrum miasta - dokładne miejsce szkolenia podamy bliżej terminu szkolenia   
Cena szkolenia wynosi:  

Przy zgłoszeniu do 13 października br. - koszt szkolenia 365,85 zł. netto (450 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje cena 398,37 zł. netto (490 zł. brutto).


od osoby i obejmuje:

 • 5 godzin zajęć (w tym konsultacje indywidualne),
 • materiały szkoleniowe,
 • materiały do pracy (długopis, notes),
 • lunch,
 • kawę, herbatę, ciastka.

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Program szkolenia:  

 

W 2021 roku i od 01.01.2022 roku wchodzą nowe przepisy dotyczące zmian przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy zasiłkowej oraz ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nadchodzącymi zmianami i praktycznym ich stosowaniem. Ponadto przedstawione zostaną nowe wyjaśnienia, interpretacje urzędowe oraz aktualne, istotne wyroki sądowe.

 

Program

 

Zmiany w przepisach ustawy zasiłkowej 

 • nowe zasady zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego
 • zmiana długości okresu pobierania zasiłku chorobowy po ustaniu tytułu ubezpieczenia
 • ujednolicenie zasad ustalania prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia, świadczenia rehabilitacyjnego i zasiłku wyrównawczego 
 • zmiana stopy procentowej podstawy wymiaru zasiłku
 • ujednolicenie zasad postępowania przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego i chorobowego
 • rozszerzenie uprawnień pracownicy w ciąży w przypadku wygaśnięcia umowy o pracę z powodu śmierci pracodawcy
 • zmiany w zakresie ustalania podstawy wymiaru świadczeń dla ubezpieczonych niebędących pracownikami
 • nowy obowiązek płatników, ubezpieczonych i świadczeniobiorców związanych z przekazywaniem do ZUS danych niezbędnych do ustalania uprawnień i wysokości świadczeń 

 

Zmiany w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 

 • doprecyzowanie zasad objęcia dobrowolnymi ubezpieczeniami społecznymi 
 • zgłaszanie do dobrowolnego ubezpieczenia po przerwie w prowadzeniu działalności gospodarczej
 • uchylenie przyczyny przerwania biegu dobrowolnego ubezpieczenia
 • doprecyzowanie przepisów dotyczących możliwości dochodzenia nienależnie pobranych świadczeń 
 • nowe uprawnienia ZUS do potrącania nieopłaconych należności z tytułu składek i odsetek za zwłokę z wypłacanych przez siebie świadczeń 
 • ograniczenia przekazywania korekt dokumentów ubezpieczeniowych 
 • zasady doręczania pism urzędowych przez ZUS  - wprowadzenia obowiązku założenia profilu informacyjnego PUE ZUS przez wszystkich płatników składek 
 • ujednolicenie zasad objęcia ubezpieczeniami wspólników jednoosobowych sp. z o.o. oraz wspólników spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej
 • elektronizacja składania wniosków o wydanie zaświadczenia A1
 • aktywowanie skrzynki doręczeń ZUS 
 • nadanie ważności dokumentom wydanym w postaci elektronicznej przez ZUS
 • przepisy przejściowe

 

Zmiany w przepisach ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy

 • modyfikacja pojęcia rodzaju działalności według PKD
 • wprowadzenie definicji wypadku przy pracy do ujmowania w deklaracji ZUS IWA na potrzeby różnicowania składki na ubezpieczenie wypadkowe
 • nowy sposób ustalania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe do momentu uzyskania zaświadczenia o wpisie do rejestru REGON z informacją o rodzaju działalności według PKD
 • wprowadzenie braku sukcesji wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe
 • wprowadzenie terminu dokonywania korekty informacji ZUS IWA

 

Zasady tworzenia, organizowania i działania kas zapomogowo-pożyczkowych u pracodawcy, u którego nie działają związki zawodowe 

 • nowe definicje
 • nowe zasady tworzenia KZP
 • status prawny kas
 • prawa i obowiązki ich członków
 • treść statutu kas
 • organy kas oraz zasady podejmowania uchwał przez te organy
 • nowe zasady gospodarki finansowej kas, w tym tworzenia funduszy składających się na KZP
 • określenie zakresu pomocy udzielanej KZP przez pracodawcę
 • modyfikacja zasad udzielania pożyczek i zapomóg ze środków kas
 • uregulowania sytuacji prawnej niektórych grup pracowników w zakresie tworzenia KZP
 • prowadzenia rachunków płatniczych KZP
 • postępowania z zadłużeniem KZP
 • określenie elementów statutu KZP
 • dopuszczenie obrad na posiedzeniach prowadzonych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
 • modyfikacja zasad przyjmowania uchwał organów KZP
 • dodanie regulacji ułatwiającej działalność zarządu i komisji rewizyjnej w sytuacji nadzwyczajnej
 • doprecyzowano przesłanki odwołania członka zarządu i komisji rewizyjnej KZP
 • określenie przypadków skreślenia członka KZP z listy
 • ograniczenie odpowiedzialności członka KZP za zobowiązania KZP
 • uregulowanie możliwości czasowego zawieszenia przez zarząd obowiązku wpłacania przez członka KZP miesięcznych wkładów członkowskich i rat pożyczek
 • wprowadzenie kryteriów, które powinien spełniać poręczyciel
 • wprowadzenie zasad wypłata pożyczki lub zapomogi
 • określenie zasad postępowania w przypadku skreślenia członka KZP z listy:
 • doprecyzowanie zasad postępowania w razie opóźnienia w spłacie zadłużenia wobec KZP
 • uregulowanie zasad rozwiązywania sporów wynikających z niespłacenia przez członka KZP pożyczki
 • określenie zakresu pomocy pracodawcy w prowadzeniu KZP
 • nowe uprawnienia osób reprezentujących podmiot sprawujący kontrolę nad KZP
 • nowy zakres informacji w pismach składanych w formie papierowej i elektronicznej
 • uwzględnienie przepisów RODO
 • zmiany w zasadach likwidacja KZP
 • wprowadzenie przepisów karnych pełniących przede wszystkim funkcję prewencyjną
 • przepisy przejściowe

 

Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą u pracodawcy, który udzielił tego urlopu

 • uprawnienia osób łączących urlop rodzicielski z pracą
 • sposób ustalenie wysłużonej części urlopu rodzicielskiego w przypadku wykorzystania go jako urlopu rodzicielskiego lub dalszego łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą
 • zasady ustalania zasiłku macierzyńskiego i wynagrodzenia za pracę w przypadku łączenia urlopu z pracą
 •  

Pracownicze Plany Kapitałowe

 • osoby objęte reżimem ustawy o PPK w 2021 roku i zmiany związane z COVID-19
 • ustalanie wysokości wpłat oraz dokonywanie ich rozliczeń od wynagrodzenia pracownika i zleceniobiorcy
 • ustalanie wysokość wpłaty do PPK z wynagrodzenia pracownika, który zawarł umowę zlecenia (o dzieło) z własnym pracodawcą lub świadczy pracę na rzecz własnego pracodawcy?
 • ponownego nawiązania stosunku pracy z tym samym pracownikiem a obowiązywanie deklaracji rezygnacji złożonej poprzednio
 •  Ważne wyjaśnienia, interpretacje oraz orzeczenia sądów

 

 

Zajęcia poprowadzi - Małgorzata Grajewska – praktyk i wykładowca studiów podyplomowych Kadry i Płace w Praktyce. Przez wiele lat zdobywała doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa pracy oraz administracji kadr i płac, prowadząc działy personalne w firmach o różnym profilu. Ukończyła Szkołę Trenerów Metrum. Od ponad 7 lat funkcjonuje jako trener szkoleń z tematyki prawa pracy oraz kadr i płac. 

 
Zapisz się (lub pobierz do wydrukowania kartę zgłoszeniową/ofertę/informację o szkoleniu.)


 Karta zgłoszeniowa Adobe Reader (do pobrania - format .pdf)

  Karta zgłoszeniowa MS Word (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 Oświadczenie VAT Eduexpert (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 

 

Szkolenie w Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Zmiany w przepisach ZUS i prawa pracy w 2021 i 2022 roku


Data szkolenia:
2021-10-20   godzina rozpoczęcia: 10:00  liczba dni szkoleniowych: 1
Miejsce szkolenia:  
Bydgoszcz - Hotel w Centrum miasta - dokładne miejsce szkolenia podamy bliżej terminu szkolenia   
Cena szkolenia wynosi:

Przy zgłoszeniu do 13 października br. - koszt szkolenia 365,85 zł. netto (450 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje cena 398,37 zł. netto (490 zł. brutto).

 od osoby i obejmuje:

 • 5 godzin zajęć (w tym konsultacje indywidualne),
 • materiały szkoleniowe,
 • materiały do pracy (długopis, notes),
 • lunch,
 • kawę, herbatę, ciastka.

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


 

W 2021 roku i od 01.01.2022 roku wchodzą nowe przepisy dotyczące zmian przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy zasiłkowej oraz ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nadchodzącymi zmianami i praktycznym ich stosowaniem. Ponadto przedstawione zostaną nowe wyjaśnienia, interpretacje urzędowe oraz aktualne, istotne wyroki sądowe.

 

Program

 

Zmiany w przepisach ustawy zasiłkowej 

 • nowe zasady zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego
 • zmiana długości okresu pobierania zasiłku chorobowy po ustaniu tytułu ubezpieczenia
 • ujednolicenie zasad ustalania prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia, świadczenia rehabilitacyjnego i zasiłku wyrównawczego 
 • zmiana stopy procentowej podstawy wymiaru zasiłku
 • ujednolicenie zasad postępowania przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego i chorobowego
 • rozszerzenie uprawnień pracownicy w ciąży w przypadku wygaśnięcia umowy o pracę z powodu śmierci pracodawcy
 • zmiany w zakresie ustalania podstawy wymiaru świadczeń dla ubezpieczonych niebędących pracownikami
 • nowy obowiązek płatników, ubezpieczonych i świadczeniobiorców związanych z przekazywaniem do ZUS danych niezbędnych do ustalania uprawnień i wysokości świadczeń 

 

Zmiany w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 

 • doprecyzowanie zasad objęcia dobrowolnymi ubezpieczeniami społecznymi 
 • zgłaszanie do dobrowolnego ubezpieczenia po przerwie w prowadzeniu działalności gospodarczej
 • uchylenie przyczyny przerwania biegu dobrowolnego ubezpieczenia
 • doprecyzowanie przepisów dotyczących możliwości dochodzenia nienależnie pobranych świadczeń 
 • nowe uprawnienia ZUS do potrącania nieopłaconych należności z tytułu składek i odsetek za zwłokę z wypłacanych przez siebie świadczeń 
 • ograniczenia przekazywania korekt dokumentów ubezpieczeniowych 
 • zasady doręczania pism urzędowych przez ZUS  - wprowadzenia obowiązku założenia profilu informacyjnego PUE ZUS przez wszystkich płatników składek 
 • ujednolicenie zasad objęcia ubezpieczeniami wspólników jednoosobowych sp. z o.o. oraz wspólników spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej
 • elektronizacja składania wniosków o wydanie zaświadczenia A1
 • aktywowanie skrzynki doręczeń ZUS 
 • nadanie ważności dokumentom wydanym w postaci elektronicznej przez ZUS
 • przepisy przejściowe

 

Zmiany w przepisach ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy

 • modyfikacja pojęcia rodzaju działalności według PKD
 • wprowadzenie definicji wypadku przy pracy do ujmowania w deklaracji ZUS IWA na potrzeby różnicowania składki na ubezpieczenie wypadkowe
 • nowy sposób ustalania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe do momentu uzyskania zaświadczenia o wpisie do rejestru REGON z informacją o rodzaju działalności według PKD
 • wprowadzenie braku sukcesji wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe
 • wprowadzenie terminu dokonywania korekty informacji ZUS IWA

 

Zasady tworzenia, organizowania i działania kas zapomogowo-pożyczkowych u pracodawcy, u którego nie działają związki zawodowe 

 • nowe definicje
 • nowe zasady tworzenia KZP
 • status prawny kas
 • prawa i obowiązki ich członków
 • treść statutu kas
 • organy kas oraz zasady podejmowania uchwał przez te organy
 • nowe zasady gospodarki finansowej kas, w tym tworzenia funduszy składających się na KZP
 • określenie zakresu pomocy udzielanej KZP przez pracodawcę
 • modyfikacja zasad udzielania pożyczek i zapomóg ze środków kas
 • uregulowania sytuacji prawnej niektórych grup pracowników w zakresie tworzenia KZP
 • prowadzenia rachunków płatniczych KZP
 • postępowania z zadłużeniem KZP
 • określenie elementów statutu KZP
 • dopuszczenie obrad na posiedzeniach prowadzonych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
 • modyfikacja zasad przyjmowania uchwał organów KZP
 • dodanie regulacji ułatwiającej działalność zarządu i komisji rewizyjnej w sytuacji nadzwyczajnej
 • doprecyzowano przesłanki odwołania członka zarządu i komisji rewizyjnej KZP
 • określenie przypadków skreślenia członka KZP z listy
 • ograniczenie odpowiedzialności członka KZP za zobowiązania KZP
 • uregulowanie możliwości czasowego zawieszenia przez zarząd obowiązku wpłacania przez członka KZP miesięcznych wkładów członkowskich i rat pożyczek
 • wprowadzenie kryteriów, które powinien spełniać poręczyciel
 • wprowadzenie zasad wypłata pożyczki lub zapomogi
 • określenie zasad postępowania w przypadku skreślenia członka KZP z listy:
 • doprecyzowanie zasad postępowania w razie opóźnienia w spłacie zadłużenia wobec KZP
 • uregulowanie zasad rozwiązywania sporów wynikających z niespłacenia przez członka KZP pożyczki
 • określenie zakresu pomocy pracodawcy w prowadzeniu KZP
 • nowe uprawnienia osób reprezentujących podmiot sprawujący kontrolę nad KZP
 • nowy zakres informacji w pismach składanych w formie papierowej i elektronicznej
 • uwzględnienie przepisów RODO
 • zmiany w zasadach likwidacja KZP
 • wprowadzenie przepisów karnych pełniących przede wszystkim funkcję prewencyjną
 • przepisy przejściowe

 

Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą u pracodawcy, który udzielił tego urlopu

 • uprawnienia osób łączących urlop rodzicielski z pracą
 • sposób ustalenie wysłużonej części urlopu rodzicielskiego w przypadku wykorzystania go jako urlopu rodzicielskiego lub dalszego łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą
 • zasady ustalania zasiłku macierzyńskiego i wynagrodzenia za pracę w przypadku łączenia urlopu z pracą
 •  

Pracownicze Plany Kapitałowe

 • osoby objęte reżimem ustawy o PPK w 2021 roku i zmiany związane z COVID-19
 • ustalanie wysokości wpłat oraz dokonywanie ich rozliczeń od wynagrodzenia pracownika i zleceniobiorcy
 • ustalanie wysokość wpłaty do PPK z wynagrodzenia pracownika, który zawarł umowę zlecenia (o dzieło) z własnym pracodawcą lub świadczy pracę na rzecz własnego pracodawcy?
 • ponownego nawiązania stosunku pracy z tym samym pracownikiem a obowiązywanie deklaracji rezygnacji złożonej poprzednio
 •  Ważne wyjaśnienia, interpretacje oraz orzeczenia sądów

 

 

Zajęcia poprowadzi - Małgorzata Grajewska – praktyk i wykładowca studiów podyplomowych Kadry i Płace w Praktyce. Przez wiele lat zdobywała doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa pracy oraz administracji kadr i płac, prowadząc działy personalne w firmach o różnym profilu. Ukończyła Szkołę Trenerów Metrum. Od ponad 7 lat funkcjonuje jako trener szkoleń z tematyki prawa pracy oraz kadr i płac. 

Zapisz się na szkolenie

 

Kontakt z konsultantem
Kontakt z konsultantem

Zapraszamy do udziału w szkoleniach Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Copyright by Dezor&Gelak IT

Created with eduexpert.pl