Zapraszamy do udziału w szkoleniach52

Eduexpert11

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Lista szkoleń
Lista szkoleń

tel 2: (22) 398 44 63

Eduexpert

eduexpert.pl

             centrum szkoleniowe

  Zadzwoń do nas :

tel 1: (22) 300 04 34

pokazany jest porządek według wybranego szkolenia

 

INFORMACJE O SZKOLENIU

Uwaga: programy szkoleniowe należą do osób prowadzących zajęcia i podlegają ochronie.

KADRY Z PASJĄ – WIEDZA W PIGUŁCE

 
Data szkolenia:   
2022-06-09   godzina rozpoczęcia:  10:00   liczba dni szkoleniowych:  1
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie on-line - Szkolenie on-line   
Cena szkolenia wynosi:  

 300 zł. netto (369 zł. brutto).


od osoby i obejmuje:

 • wykład on-line 
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 10.00 - 15.00


Program szkolenia:  

 

AKTA OSOBOWE

 • Zmiana katalogu danych osobowych, jakich pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o pracę oraz od pracownika.

 • Nowy obowiązek oceny przez pracodawców, czy wszystkie z gromadzonych danych konieczne są do celu, jakim jest zatrudnienie osoby na określonym stanowisku.

 • Zgoda na przetwarzanie innych danych osobowych, brak zgody lub jej wycofanie, a konsekwencje dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika.

 • Czy dokumentacja pracownicza składa się z czterech części - A, B, C, D?

 • Czy w poszczególnych częściach akt osobowych przechowywane są tylko takie dokumenty, jakie są wskazane w rozporządzeniu Ministra Rodzony, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej?

 • Czy w aktach osobowych pracownika, prowadzonych w postaci papierowej, przechowuje się wyłącznie odpisy lub kopie dokumentów przedłożonych przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie lub pracownika, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pracodawcę lub osobę upoważnioną przez pracodawcę?

 • Czy dokumenty znajdujące się w części D akt osobowych pracownika przechowuje się w częściach dotyczących danej kary, którym przyporządkowuje się odpowiednio numery D1, D2 i kolejne?

 • Czy w części C akt osobowych znajdują się wyłącznie oświadczenia i dokumenty związane z rozwiązaniem albo wygaśnięciem stosunku pracy?

 • W której części akt osobowych należy przechowywać - dokumenty dotyczące wykonywania pracy zdalnej wraz z raportami

 • Czy świadectwa pracy z poprzednich okresów zgodnie z nowym rozporządzeniem przechowujemy w aktach osobowych, a jak tak to w jakich częściach i od czego jest to uzależnione

 • Do której części akt osobowych wkładamy świadectwa pracy dostarczone przez pracownika a nie kandydata

 • dokumenty związane z korzystaniem przez pracowników z uprawnień rodzicielskich, w tym zasady przechowywania oświadczeń związanych z korzystaniem z uprawnień rodzicielskich oraz wniosków o wolne z tytułu wychowywania dziecka w wieku do lat 14 i etap zatrudnienia, na którym należy je pozyskiwać od pracowników

 • jak często pracownik winien składać oświadczenie o udzielenie opieki nad dzieckiem do lat 14, wniosek przechowujemy w aktach osobowych czy pod ewidencją czasu pracu

 • wniosek o wyrażenie lub nie wyrażenie zgody na pracę w godzinach nadliczbowych osób wychowujących dziecko do 4 roku życia w aktach czy pod ewidencją czasu pracy

 • gdzie należy przechowywć deklaracji ZUS oraz dokumentów podatkowych (stanowisko MRPiPS),

 • dokumentacja zasiłkowa oraz zwolnienia lekarskie/dokumenty potwierdzające odbycie kwarantanny lub izolacji (okres ich przechowywania),

 • gdzie należy przechowywać dokumentację PPK i jaki jest okres przechowywania.

 • gdzie przechowujemy informację dotyczącą długości przechowywania akt osobowych pracownika po ustaniu stosunku pracy

 • czy jest obowiązek przechowywania informacji dotyczącej niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego pomiędzy rozwiązaniem a nawiązaniem stosunku pracy z tym samym pracodawcą

 • dane, które mogą być podawane w świadectwie pracy oraz zasady wydawania świadectwa pracy,

 • zasady prostowania świadectwa pracy (m.in. zasady postępowania z kopią nowego i kopią starego świadectwa pracy, dokumenty tworzone w przypadku częściowego uznania wniosku byłego pracownika o sprostowanie świadectwa pracy),

 • przypadki, gdy dany pracownik będzie miał dwa komplety dokumentacji pracowniczej z różnymi okresami jej przechowywania,

 • jakie dokumenty są umieszczane w „starych” i „nowych” aktach osobowych w przypadku pracowników, których dokumentacja pracownicza podlega dwóm okresom przechowywania zgodnie ze stanowiskiem MRPiPS,

 

UMOWY O PRACĘ – JAK NIE POPEŁNIĆ BŁĘDU

 • Ile można zawrzeć umów na okres próbny z tym samym pracownikiem

 • Umowy na czas określony – jakie wchodzą do limitu 3 i 33 a jakie nie i dlaczego

 • Czy musimy zgłaszać umowy na czas określony do PIP i dlaczego

 • Czy przedłużenie umowy do dnia urlopu też wliczamy do limitu 3 i 33

 • Poprawne konstruowanie umowy o pracę, w tym kwestia imienia i nazwiska osoby zastępowanej w umowie na zastępstwo(stanowisko MRPiPS i UODO),

 • Treść umowy o pracę – co powinna zawierać umowa o pracę

 • Kiedy pracownik powinien otrzymać umowę o pracę

 • Zmiany zawierania umów na czas określony – jak liczymy okresy trwania umowy i ilość zawartych umów

 • Kiedy wpisać obiektywne przyczyny zawarcia umowy o pracę i jak to prawidłowo zrobić

 • Jak ma wyglądać zgłoszenie do PIP umowy na czas określony zawartej powyżej 33 miesięcy – z obiektywnymi przyczynami

 • Kiedy pracownik musi podpisać umowę o pracę i czy może by ć to już po dniu zawarcia umowy.

 • Jak prawidłowo określić datę sporządzenia umowy, zawarcia umowy, termin rozpoczęcia pracy i jaka ma być data przy podpisie pracownika – czy wszystkie daty są konieczne

 • Jak prawidłowo wskazać miejsce wykonywania pracy przez pracownika aby nie narazić się na odpowiedzialność przed PIP

 • Sposoby zmiany treści stosunku pracy:

   • Wypowiedzenie zmieniające

   • Czasowe powierzenie innej pracy

   • Porozumienie zmieniające

 

CZAS PRACY BEZ TAJEMNIC

 1. Jakie dokumenty należy sporządzić celem prawidłowego rozliczenia czasu pracy, gdzie i jakie i jak długo przechowujemy takie dokumenty

 2. wnioski pracownika o udzielenie dni wolnych – z jakiego tytułu

 3. zakres dokumentów wchodzących w skład dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy,

 4. jakie dokumenty dotyczące czasu pracy teraz przechowujemy pod ewidencją czasu pracy a nie w aktach osobowych

 5. czy listy obecności przechowujemy pod ewidencją czasu pracy

 6. grafiki, harmonogramy czasu pracy – gdzie i jak długo przechowujemy stanowisko MRPiPS

 7. ewidencja czasu pracy miesięczna czy roczna – stanowisko MRPiPS

 • rozliczanie czasu pracy oraz ustalanie prawa pracownika do ewentualnych świadczeń dodatkowych (wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, dodatki za pracę w porze nocnej, w niedziele i święta)
 • sposoby zlecania pracy nadliczbowej
 • kiedy należy rozliczyć nadgodziny dobowe a kiedy średniotygodniowe
 • czy na wniosek pracownika można przenosić nadgodziny liczbowe z jednego okresu rozliczeniowego na drugi
 • czy pracownik może odmówić świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych
 • interpretacja MRPiPS dotyczące wystąpienia choroby pracownika w dniu odbierania czasu wolnego za nadgodziny oraz dnia wolnego za święto
 • różnice prawne w zakresie kompensaty nadgodzin na wniosek i bez wniosku pracownika
 • Czy w podróży służbowej mogą wystąpić nadgodziny i jak je rozliczyć
 • czy przy wykonywaniu pracy zdalnej mogą wystąpić nadgodziny

 

URLOPY WYPOCZYNKOWE – NAJWAZNIEJSZE ASPEKTY

 • Wnioski o udzielenie urlopu wypoczynkowego, urlopu okolicznościowego i urlopu bezpłatnego czy możemy przechowywać odrębnie dla każdego pracownika w jednym miejscu

 • zasady zaokrąglania przy obliczeniach urlopowych,

 • zmiana pracodawcy w trakcie roku,

 • urlop proporcjonalny niepełnoetatowca,

 • zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca,

 • urlop uzupełniający – stały czy proporcjonalny?

 • potrącanie urlopu z tytułu nadwyżkowego wykorzystania u poprzedniego pracodawcy,

 • pula urlopowa i udzielanie urlopu na godziny,

 • urlop wypoczynkowy przy równoległym zatrudnieniu.

 • rozliczanie urlopu przy zmianie pracodawcy w trakcie pierwszego roku pracy,

 • pierwszy urlop w przypadku podjęcia pracy w ostatnich tygodniach roku kalendarzowego.

 • urlop udzielany na żądanie pracownika (czy pracodawca może odmówić udzielenia takiego urlopu, forma składania wniosku, termin złożenia wniosku, data wykorzystania urlopu na żądanie),

 • urlop dodatkowy pracownika niepełnosprawnego (ustalenie łączne czy oddzielne, nieterminowe dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności, rozliczanie proporcjonalne urlopu dodatkowego, data od której ustala się uprawnienia),

 

ŚWIADECTWO PRACY BEZ PROBLEMU

 

 • Świadectwo pracy – czy nadal nas obowiązuje termin 7 dni

 • Przesłanki jakie musi spełnić pracodawca przy wydawaniu świadectwa pracy. Kto musi wydać świadectwo pracy w ostatnim dniu pracy pracownika, a kto w terminie 7 dni

 • Kiedy pracodawca jest zobowiązany wydać świadectwo pracy na wniosek pracownika

 • W jakiej formie pracownik składa wniosek o wydanie świadectwa pracy: papierowej czy elektronicznej

 • Terminy odwołania pracownika od treści świadectwa pracy

 • Jak zapisać w treści świadectwa pracy ilość wykorzystanego urlopu wypoczynkowego

 • Czy w świadectwie podajemy urlop wykorzystany w naturze i wypłacony ekwiwalent

 • Czy w treści świadectwa pracy wpisujemy informację o urlopie zaległym

 • Czy pracodawca może zamieścić w treści świadectwa pracy informacje uzupełniające – na wniosek pracownika.

 • Świadectwa pracy a śmierć pracownika

 • W której części akt osobowych przechowujemy świadectwo pracy

 • Świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia kopie czy oryginał

 • W której części akt osobowych przechowujemy świadectwa pracy potwierdzające poprzednie okresy zatrudnienia

 

Prowadzący: - Kalina Kaczmarek - specjalista w zakresie kodeksu pracy, czasu pracy, b. pracownik PIP.

 
Zapisz się (lub pobierz do wydrukowania kartę zgłoszeniową/ofertę/informację o szkoleniu.)


 Karta zgłoszeniowa Adobe Reader (do pobrania - format .pdf)

  Karta zgłoszeniowa MS Word (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 Oświadczenie VAT Eduexpert (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 

 

Szkolenie w Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

INFORMACJE O SZKOLENIU

KADRY Z PASJĄ – WIEDZA W PIGUŁCE


Data szkolenia:
2022-06-09   godzina rozpoczęcia: 10:00  liczba dni szkoleniowych: 1
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie on-line - Szkolenie on-line   
Cena szkolenia wynosi:

 300 zł. netto (369 zł. brutto).

 od osoby i obejmuje:

 • wykład on-line 
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 10.00 - 15.00


 

AKTA OSOBOWE

 • Zmiana katalogu danych osobowych, jakich pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o pracę oraz od pracownika.

 • Nowy obowiązek oceny przez pracodawców, czy wszystkie z gromadzonych danych konieczne są do celu, jakim jest zatrudnienie osoby na określonym stanowisku.

 • Zgoda na przetwarzanie innych danych osobowych, brak zgody lub jej wycofanie, a konsekwencje dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika.

 • Czy dokumentacja pracownicza składa się z czterech części - A, B, C, D?

 • Czy w poszczególnych częściach akt osobowych przechowywane są tylko takie dokumenty, jakie są wskazane w rozporządzeniu Ministra Rodzony, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej?

 • Czy w aktach osobowych pracownika, prowadzonych w postaci papierowej, przechowuje się wyłącznie odpisy lub kopie dokumentów przedłożonych przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie lub pracownika, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pracodawcę lub osobę upoważnioną przez pracodawcę?

 • Czy dokumenty znajdujące się w części D akt osobowych pracownika przechowuje się w częściach dotyczących danej kary, którym przyporządkowuje się odpowiednio numery D1, D2 i kolejne?

 • Czy w części C akt osobowych znajdują się wyłącznie oświadczenia i dokumenty związane z rozwiązaniem albo wygaśnięciem stosunku pracy?

 • W której części akt osobowych należy przechowywać - dokumenty dotyczące wykonywania pracy zdalnej wraz z raportami

 • Czy świadectwa pracy z poprzednich okresów zgodnie z nowym rozporządzeniem przechowujemy w aktach osobowych, a jak tak to w jakich częściach i od czego jest to uzależnione

 • Do której części akt osobowych wkładamy świadectwa pracy dostarczone przez pracownika a nie kandydata

 • dokumenty związane z korzystaniem przez pracowników z uprawnień rodzicielskich, w tym zasady przechowywania oświadczeń związanych z korzystaniem z uprawnień rodzicielskich oraz wniosków o wolne z tytułu wychowywania dziecka w wieku do lat 14 i etap zatrudnienia, na którym należy je pozyskiwać od pracowników

 • jak często pracownik winien składać oświadczenie o udzielenie opieki nad dzieckiem do lat 14, wniosek przechowujemy w aktach osobowych czy pod ewidencją czasu pracu

 • wniosek o wyrażenie lub nie wyrażenie zgody na pracę w godzinach nadliczbowych osób wychowujących dziecko do 4 roku życia w aktach czy pod ewidencją czasu pracy

 • gdzie należy przechowywć deklaracji ZUS oraz dokumentów podatkowych (stanowisko MRPiPS),

 • dokumentacja zasiłkowa oraz zwolnienia lekarskie/dokumenty potwierdzające odbycie kwarantanny lub izolacji (okres ich przechowywania),

 • gdzie należy przechowywać dokumentację PPK i jaki jest okres przechowywania.

 • gdzie przechowujemy informację dotyczącą długości przechowywania akt osobowych pracownika po ustaniu stosunku pracy

 • czy jest obowiązek przechowywania informacji dotyczącej niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego pomiędzy rozwiązaniem a nawiązaniem stosunku pracy z tym samym pracodawcą

 • dane, które mogą być podawane w świadectwie pracy oraz zasady wydawania świadectwa pracy,

 • zasady prostowania świadectwa pracy (m.in. zasady postępowania z kopią nowego i kopią starego świadectwa pracy, dokumenty tworzone w przypadku częściowego uznania wniosku byłego pracownika o sprostowanie świadectwa pracy),

 • przypadki, gdy dany pracownik będzie miał dwa komplety dokumentacji pracowniczej z różnymi okresami jej przechowywania,

 • jakie dokumenty są umieszczane w „starych” i „nowych” aktach osobowych w przypadku pracowników, których dokumentacja pracownicza podlega dwóm okresom przechowywania zgodnie ze stanowiskiem MRPiPS,

 

UMOWY O PRACĘ – JAK NIE POPEŁNIĆ BŁĘDU

 • Ile można zawrzeć umów na okres próbny z tym samym pracownikiem

 • Umowy na czas określony – jakie wchodzą do limitu 3 i 33 a jakie nie i dlaczego

 • Czy musimy zgłaszać umowy na czas określony do PIP i dlaczego

 • Czy przedłużenie umowy do dnia urlopu też wliczamy do limitu 3 i 33

 • Poprawne konstruowanie umowy o pracę, w tym kwestia imienia i nazwiska osoby zastępowanej w umowie na zastępstwo(stanowisko MRPiPS i UODO),

 • Treść umowy o pracę – co powinna zawierać umowa o pracę

 • Kiedy pracownik powinien otrzymać umowę o pracę

 • Zmiany zawierania umów na czas określony – jak liczymy okresy trwania umowy i ilość zawartych umów

 • Kiedy wpisać obiektywne przyczyny zawarcia umowy o pracę i jak to prawidłowo zrobić

 • Jak ma wyglądać zgłoszenie do PIP umowy na czas określony zawartej powyżej 33 miesięcy – z obiektywnymi przyczynami

 • Kiedy pracownik musi podpisać umowę o pracę i czy może by ć to już po dniu zawarcia umowy.

 • Jak prawidłowo określić datę sporządzenia umowy, zawarcia umowy, termin rozpoczęcia pracy i jaka ma być data przy podpisie pracownika – czy wszystkie daty są konieczne

 • Jak prawidłowo wskazać miejsce wykonywania pracy przez pracownika aby nie narazić się na odpowiedzialność przed PIP

 • Sposoby zmiany treści stosunku pracy:

   • Wypowiedzenie zmieniające

   • Czasowe powierzenie innej pracy

   • Porozumienie zmieniające

 

CZAS PRACY BEZ TAJEMNIC

 1. Jakie dokumenty należy sporządzić celem prawidłowego rozliczenia czasu pracy, gdzie i jakie i jak długo przechowujemy takie dokumenty

 2. wnioski pracownika o udzielenie dni wolnych – z jakiego tytułu

 3. zakres dokumentów wchodzących w skład dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy,

 4. jakie dokumenty dotyczące czasu pracy teraz przechowujemy pod ewidencją czasu pracy a nie w aktach osobowych

 5. czy listy obecności przechowujemy pod ewidencją czasu pracy

 6. grafiki, harmonogramy czasu pracy – gdzie i jak długo przechowujemy stanowisko MRPiPS

 7. ewidencja czasu pracy miesięczna czy roczna – stanowisko MRPiPS

 • rozliczanie czasu pracy oraz ustalanie prawa pracownika do ewentualnych świadczeń dodatkowych (wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, dodatki za pracę w porze nocnej, w niedziele i święta)
 • sposoby zlecania pracy nadliczbowej
 • kiedy należy rozliczyć nadgodziny dobowe a kiedy średniotygodniowe
 • czy na wniosek pracownika można przenosić nadgodziny liczbowe z jednego okresu rozliczeniowego na drugi
 • czy pracownik może odmówić świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych
 • interpretacja MRPiPS dotyczące wystąpienia choroby pracownika w dniu odbierania czasu wolnego za nadgodziny oraz dnia wolnego za święto
 • różnice prawne w zakresie kompensaty nadgodzin na wniosek i bez wniosku pracownika
 • Czy w podróży służbowej mogą wystąpić nadgodziny i jak je rozliczyć
 • czy przy wykonywaniu pracy zdalnej mogą wystąpić nadgodziny

 

URLOPY WYPOCZYNKOWE – NAJWAZNIEJSZE ASPEKTY

 • Wnioski o udzielenie urlopu wypoczynkowego, urlopu okolicznościowego i urlopu bezpłatnego czy możemy przechowywać odrębnie dla każdego pracownika w jednym miejscu

 • zasady zaokrąglania przy obliczeniach urlopowych,

 • zmiana pracodawcy w trakcie roku,

 • urlop proporcjonalny niepełnoetatowca,

 • zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca,

 • urlop uzupełniający – stały czy proporcjonalny?

 • potrącanie urlopu z tytułu nadwyżkowego wykorzystania u poprzedniego pracodawcy,

 • pula urlopowa i udzielanie urlopu na godziny,

 • urlop wypoczynkowy przy równoległym zatrudnieniu.

 • rozliczanie urlopu przy zmianie pracodawcy w trakcie pierwszego roku pracy,

 • pierwszy urlop w przypadku podjęcia pracy w ostatnich tygodniach roku kalendarzowego.

 • urlop udzielany na żądanie pracownika (czy pracodawca może odmówić udzielenia takiego urlopu, forma składania wniosku, termin złożenia wniosku, data wykorzystania urlopu na żądanie),

 • urlop dodatkowy pracownika niepełnosprawnego (ustalenie łączne czy oddzielne, nieterminowe dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności, rozliczanie proporcjonalne urlopu dodatkowego, data od której ustala się uprawnienia),

 

ŚWIADECTWO PRACY BEZ PROBLEMU

 

 • Świadectwo pracy – czy nadal nas obowiązuje termin 7 dni

 • Przesłanki jakie musi spełnić pracodawca przy wydawaniu świadectwa pracy. Kto musi wydać świadectwo pracy w ostatnim dniu pracy pracownika, a kto w terminie 7 dni

 • Kiedy pracodawca jest zobowiązany wydać świadectwo pracy na wniosek pracownika

 • W jakiej formie pracownik składa wniosek o wydanie świadectwa pracy: papierowej czy elektronicznej

 • Terminy odwołania pracownika od treści świadectwa pracy

 • Jak zapisać w treści świadectwa pracy ilość wykorzystanego urlopu wypoczynkowego

 • Czy w świadectwie podajemy urlop wykorzystany w naturze i wypłacony ekwiwalent

 • Czy w treści świadectwa pracy wpisujemy informację o urlopie zaległym

 • Czy pracodawca może zamieścić w treści świadectwa pracy informacje uzupełniające – na wniosek pracownika.

 • Świadectwa pracy a śmierć pracownika

 • W której części akt osobowych przechowujemy świadectwo pracy

 • Świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia kopie czy oryginał

 • W której części akt osobowych przechowujemy świadectwa pracy potwierdzające poprzednie okresy zatrudnienia

 

Prowadzący: - Kalina Kaczmarek - specjalista w zakresie kodeksu pracy, czasu pracy, b. pracownik PIP.

Zapisz się na szkolenie

 

Kontakt z konsultantem
Kontakt z konsultantem

Zapraszamy do udziału w szkoleniach Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Copyright by Dezor&Gelak IT

Created with eduexpert.pl