Zapraszamy do udziału w szkoleniach52

Eduexpert11

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Lista szkoleń
Lista szkoleń

tel: (22) 398 44 63

Eduexpert

eduexpert.pl

             centrum szkoleniowe

  Zadzwoń do nas :

tel: (22) 300 04 34

pokazany jest porządek według wybranego szkolenia

 

INFORMACJE O SZKOLENIU

Uwaga: programy szkoleniowe należą do osób prowadzących zajęcia i podlegają ochronie.

Zasiłki od teorii do praktyki – jak interpretować przepisy . Planowane zmiany w uprawnieniach rodzicielskich pracowników od sierpnia 2022 r.

 
Data szkolenia:   
2022-07-04   godzina rozpoczęcia:  10:00   liczba dni szkoleniowych:  1
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie on-line - Szkolenie on-line   
Cena szkolenia wynosi:  

350 netto (430,50 zł. brutto)


od osoby i obejmuje:

 • wykład on-line 
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 9.00 - 14.00


Program szkolenia:  

Plan szkolenia

Nowości:

 • Prawo do zasiłku opiekuńczego dla opiekuna tymczasowego z powodu sprawowania opieki nad małoletnim obywatelem Ukrainy

 • Przedstawienie projektu (z 15.02.2022 r.) ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw – przpisy mające wejść w życie 01.08.2022 r.   ZMIANY W UPRAWNIENIACH RODZICIELSKICH PRACOWNIKÓW

      Nowe zasady w zakresie:

 1. składania wniosków o urlop macierzyński, rodzicielski i ojcowski

 2. wysokości zasiłku macierzyńskiego

 3. wymiaru urlopu rodzicielskiego i ojcowskiego/ ich okresy i części

 4. postępowania w okresie przejściowym

 

Ponadto, program szkolenia obejmuje omówienie prawa do świadczeń pieniężnych:

 1. z uwzględnieniem zmian do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa obowiązujących od 1 stycznia 2022 r. oraz stosowania przepisu przejściowego do tych zmian
 2. przyznawanych na ogólnych zasadach
 3. przyznawanych na podstawie przepisów o COVID - 19

A.  

Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. , dotyczące zmian do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

 

Zmiany w zakresie:

 1. ustalania podstawy wymiaru zasiłków
 2. ustalania okresu zasiłkowego 
 3. wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu
 4. ustalania prawa do zasiłku macierzyńskiego i zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
 5. ujednolicenia zapisu art. 12 ust. 1 ustawy „ chorobowej” i art. 8 ust. 3 ustawy „wypadkowej”
 6. przepisu przejściowego

 

B.

Ustalanie prawa i wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i sprawowania opieki – na ogólnych zasadach

 

 1. Świadczenia chorobowe: wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne:

  • okresy wypłaty, okres wyczekiwania na prawo do zasiłku,

  • przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują,

  • kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich,

  • wysokość świadczeń chorobowych,

  • okres zasiłkowy i zasady jego liczenia, wliczanie lub nie okresów niezdolności do okresu zasiłkowego,

  • zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego, okres przez który świadczenie przysługuje, wysokość świadczenia, podstawa wymiaru świadczenia, zasady jej waloryzacji.

 2. Zaświadczenia lekarskie: wystawianie zwolnień lekarskich

 • wystawianie przez lekarza, e-ZLA, wydruku e-ZLA, formularza e-ZLA,
 • przekazywanie e-ZLA do pracodawcy na profil płatnika składek,
 • obsługa zaświadczenia lekarskiego po stwierdzeniu błędu w e-ZLA,
 • zwolnienie wystawione za okres wsteczny.

Uprawnienia rodzicielskie:

 

 1. Zasiłek macierzyński:
  • za okres urlopu "podstawowego” z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie,

  • za okres urlopu rodzicielskiego: 

  • przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego,
  • zasiłek dla ojca w razie śmierci ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka,
  • zasiłek dla ojca, gdy matka dziecka ubezpieczona/nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji,
  • wysokość zasiłku macierzyńskiego, uzależnienie wysokości zasiłku od terminu wystąpienia z wnioskiem i  okresu jego pobierania, przypadki, w których zasiłek macierzyński ulega wyrównaniu do 100%,
  • zasiłek macierzyński za okres, gdy dziecko lub matka jest w szpitalu,
 2.  podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego:

  • ustalanie podwyższenia, gdy zasiłek macierzyński przysługuje z więcej niż jednego tytułu,
  •  ustalanie kwoty podwyższenia w razie wykonywania pracy w czasie urlopu rodzicielskiego,
  • wypłacanie zasiłku w okresie wydłużonego urlopu rodzicielskiego,
  • dokumenty do wypłaty podwyższenia zasiłku,
  • wykazywanie wypłaconego podwyższenia zasiłku w raportach ZUS RSA i ZUS DRA,
 3.  za okres urlopu ojcowskiego 

 

Zasiłki opiekuńcze

 

 

 1. Zasiłek opiekuńczy (60 dni)
  • prawo/brak prawa, okres wypłaty, wysokość,
  • dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego.
 2. Zasiłek opiekuńczy (56 dni)
 • ustalanie prawa, okoliczności uprawniające do dodatkowego zasiłku opiekuńczego,

 • dokumentowanie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego,

 • wysokość zasiłku, zasady i tryb przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

 

Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeńwybrane zagadnienia zgodnie z profilem zawodowym płatnika składek

 

 1. okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana
 2. definicja wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru

 3. składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru

 4. wyłączanie wynagrodzenia z obliczenia podstawy wymiaru

 5. zasady uzupełniania wynagrodzenia

 6. składniki uwzględniane w podstawie wymiaru w faktycznej wysokości

 7. zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych

 8. składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia

 9. umowy zlecenia z własnym pracownikiem

 10. zaliczkowa wypłata składnika

 11. niezdolność do pracy po długiej absencji spowodowanej urlopem bezpłatnym lub wychowawczym

 12. zmiana wymiaru czasu pracy

 13. minimalna podstawa wymiaru zasiłków, a składniki wypłacane obok zasiłku

 14. ponowne ustalanie podstawy wymiaru

 

 

C.

 

Świadczenia w czasie epidemii, na podstawie przepisów o COVID-19 dla osób:

 

 1. na kwarantannie, izolacji i izolacji w warunkach domowych,
 2. poddanych kwarantannie jako domownicy osób zakażonych koronawirusem,
 3. zatrudnionych w podmiotach leczniczych,
 4. wykonujących zadania członka ochotniczej straży pożarnej,
 5. zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
 6. opiekujących się dzieckiem albo innym członkiem rodziny, przebywającym na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,
 7. wydłużenie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego,
 8. praca zdalna w okresie kwarantanny i izolacji w warunkach domowych, a prawo do świadczeń,
 9. dokumentowanie prawa do w/w świadczeń.

 

Odpowiedzi na pytania

 

 

Zajęcia poprowadzi - Elżbieta Fijor - specjalistka w zakresie świadczeń którkoterminowych, wieloletni pracownik Centali ZUS.

 
Zapisz się (lub pobierz do wydrukowania kartę zgłoszeniową/ofertę/informację o szkoleniu.)


 Karta zgłoszeniowa Adobe Reader (do pobrania - format .pdf)

  Karta zgłoszeniowa MS Word (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 Oświadczenie VAT Eduexpert (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 

 

Szkolenie w Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Zasiłki od teorii do praktyki – jak interpretować przepisy . Planowane zmiany w uprawnieniach rodzicielskich pracowników od sierpnia 2022 r.


Data szkolenia:
2022-07-04   godzina rozpoczęcia: 10:00  liczba dni szkoleniowych: 1
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie on-line - Szkolenie on-line   
Cena szkolenia wynosi:

350 netto (430,50 zł. brutto)

 od osoby i obejmuje:

 • wykład on-line 
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 9.00 - 14.00


Plan szkolenia

Nowości:

 • Prawo do zasiłku opiekuńczego dla opiekuna tymczasowego z powodu sprawowania opieki nad małoletnim obywatelem Ukrainy

 • Przedstawienie projektu (z 15.02.2022 r.) ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw – przpisy mające wejść w życie 01.08.2022 r.   ZMIANY W UPRAWNIENIACH RODZICIELSKICH PRACOWNIKÓW

      Nowe zasady w zakresie:

 1. składania wniosków o urlop macierzyński, rodzicielski i ojcowski

 2. wysokości zasiłku macierzyńskiego

 3. wymiaru urlopu rodzicielskiego i ojcowskiego/ ich okresy i części

 4. postępowania w okresie przejściowym

 

Ponadto, program szkolenia obejmuje omówienie prawa do świadczeń pieniężnych:

 1. z uwzględnieniem zmian do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa obowiązujących od 1 stycznia 2022 r. oraz stosowania przepisu przejściowego do tych zmian
 2. przyznawanych na ogólnych zasadach
 3. przyznawanych na podstawie przepisów o COVID - 19

A.  

Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. , dotyczące zmian do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

 

Zmiany w zakresie:

 1. ustalania podstawy wymiaru zasiłków
 2. ustalania okresu zasiłkowego 
 3. wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu
 4. ustalania prawa do zasiłku macierzyńskiego i zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
 5. ujednolicenia zapisu art. 12 ust. 1 ustawy „ chorobowej” i art. 8 ust. 3 ustawy „wypadkowej”
 6. przepisu przejściowego

 

B.

Ustalanie prawa i wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i sprawowania opieki – na ogólnych zasadach

 

 1. Świadczenia chorobowe: wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne:

  • okresy wypłaty, okres wyczekiwania na prawo do zasiłku,

  • przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują,

  • kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich,

  • wysokość świadczeń chorobowych,

  • okres zasiłkowy i zasady jego liczenia, wliczanie lub nie okresów niezdolności do okresu zasiłkowego,

  • zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego, okres przez który świadczenie przysługuje, wysokość świadczenia, podstawa wymiaru świadczenia, zasady jej waloryzacji.

 2. Zaświadczenia lekarskie: wystawianie zwolnień lekarskich

 • wystawianie przez lekarza, e-ZLA, wydruku e-ZLA, formularza e-ZLA,
 • przekazywanie e-ZLA do pracodawcy na profil płatnika składek,
 • obsługa zaświadczenia lekarskiego po stwierdzeniu błędu w e-ZLA,
 • zwolnienie wystawione za okres wsteczny.

Uprawnienia rodzicielskie:

 

 1. Zasiłek macierzyński:
  • za okres urlopu "podstawowego” z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie,

  • za okres urlopu rodzicielskiego: 

  • przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego,
  • zasiłek dla ojca w razie śmierci ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka,
  • zasiłek dla ojca, gdy matka dziecka ubezpieczona/nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji,
  • wysokość zasiłku macierzyńskiego, uzależnienie wysokości zasiłku od terminu wystąpienia z wnioskiem i  okresu jego pobierania, przypadki, w których zasiłek macierzyński ulega wyrównaniu do 100%,
  • zasiłek macierzyński za okres, gdy dziecko lub matka jest w szpitalu,
 2.  podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego:

  • ustalanie podwyższenia, gdy zasiłek macierzyński przysługuje z więcej niż jednego tytułu,
  •  ustalanie kwoty podwyższenia w razie wykonywania pracy w czasie urlopu rodzicielskiego,
  • wypłacanie zasiłku w okresie wydłużonego urlopu rodzicielskiego,
  • dokumenty do wypłaty podwyższenia zasiłku,
  • wykazywanie wypłaconego podwyższenia zasiłku w raportach ZUS RSA i ZUS DRA,
 3.  za okres urlopu ojcowskiego 

 

Zasiłki opiekuńcze

 

 

 1. Zasiłek opiekuńczy (60 dni)
  • prawo/brak prawa, okres wypłaty, wysokość,
  • dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego.
 2. Zasiłek opiekuńczy (56 dni)
 • ustalanie prawa, okoliczności uprawniające do dodatkowego zasiłku opiekuńczego,

 • dokumentowanie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego,

 • wysokość zasiłku, zasady i tryb przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

 

Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeńwybrane zagadnienia zgodnie z profilem zawodowym płatnika składek

 

 1. okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana
 2. definicja wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru

 3. składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru

 4. wyłączanie wynagrodzenia z obliczenia podstawy wymiaru

 5. zasady uzupełniania wynagrodzenia

 6. składniki uwzględniane w podstawie wymiaru w faktycznej wysokości

 7. zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych

 8. składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia

 9. umowy zlecenia z własnym pracownikiem

 10. zaliczkowa wypłata składnika

 11. niezdolność do pracy po długiej absencji spowodowanej urlopem bezpłatnym lub wychowawczym

 12. zmiana wymiaru czasu pracy

 13. minimalna podstawa wymiaru zasiłków, a składniki wypłacane obok zasiłku

 14. ponowne ustalanie podstawy wymiaru

 

 

C.

 

Świadczenia w czasie epidemii, na podstawie przepisów o COVID-19 dla osób:

 

 1. na kwarantannie, izolacji i izolacji w warunkach domowych,
 2. poddanych kwarantannie jako domownicy osób zakażonych koronawirusem,
 3. zatrudnionych w podmiotach leczniczych,
 4. wykonujących zadania członka ochotniczej straży pożarnej,
 5. zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
 6. opiekujących się dzieckiem albo innym członkiem rodziny, przebywającym na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,
 7. wydłużenie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego,
 8. praca zdalna w okresie kwarantanny i izolacji w warunkach domowych, a prawo do świadczeń,
 9. dokumentowanie prawa do w/w świadczeń.

 

Odpowiedzi na pytania

 

 

Zajęcia poprowadzi - Elżbieta Fijor - specjalistka w zakresie świadczeń którkoterminowych, wieloletni pracownik Centali ZUS.

Zapisz się na szkolenie

 

Kontakt z konsultantem
Kontakt z konsultantem

Zapraszamy do udziału w szkoleniach Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Copyright by Dezor&Gelak IT

Created with eduexpert.pl