Zapraszamy do udziału w szkoleniach52

Eduexpert11

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Lista szkoleń
Lista szkoleń

tel: (22) 398 44 63

Eduexpert

eduexpert.pl

             centrum szkoleniowe

  Zadzwoń do nas :

tel: (22) 300 04 34

pokazany jest porządek według wybranego szkolenia

 

INFORMACJE O SZKOLENIU

Uwaga: programy szkoleniowe należą do osób prowadzących zajęcia i podlegają ochronie.

Planowane zmiany  w Kodeksie Pracy. Wdrożenie unijnej dyrektywy work–​life balance

 
Data szkolenia:   
2022-08-30   godzina rozpoczęcia:  9:00   liczba dni szkoleniowych:  1
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie on-line - Szkolenie on-line   
Cena szkolenia wynosi:  

 360 netto (442,80  zł. brutto)


od osoby i obejmuje:

 • wykład on-line 
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 9.00 - 14.00


Program szkolenia:  

Szkolenie online jest prowadzone w formie 5 godzinnego szkolenia podczas którego uczestnicy mają dostęp do materiałów szkoleniowych i na czacie mogą zadawać pytania wykładowcy.

 

Korzyści ze szkolenia online:

 • bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
 • widzisz i słyszysz eksperta,
 • widzisz prezentację,
 • możesz zadawać na czacie pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
 • dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),
 • konsultacje z trenerem po szkoleniu (poprzez zapytanie mailowe)

 

Celem szkolenia:

jest omówione planowanych zmian w przepisach ustawy Kodeks pracy, które mają na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE oraz dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. 

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wdrożenie unijnej dyrektywy work–&

 • 8203;life balance - co to oznacza w praktyce?

  • urlop opiekuńczy – nowość na wniosek pracownika

  • względy medyczne , jako celowość urlopu opiekuńczego

  • krąg osób zaliczanych do członków rodziny

  • terminy składania i rozpatrzenia wniosku

  • odpłatność za urlop opiekuńczy

  • wpływ urlopu opiekuńczego na inne uprawnienia

  • dni opieki nad dzieckiem, a urlop opiekuńczy

  • dni wolne z powodu tzw. siły wyższej cel, wymiar, odpłatność

  • możliwość niewyrażenia przez rodzica dziecka do lat 8 zgody na pracę w nadgodzinach lub w porze nocnej.

  • urlop opiekuńczy w wymiarze 5 dni jakie trzeba spełnić warunki aby go otrzymać, przesłanka udzielenia urlopu

  • w przypadku uzasadnionych (siły wyższej ) udzielenie pracownikowi 2 dodatkowych dni urlopu, co należy zrobić aby uzyskać prawo do urlopu, jak będzie się kształtowała wysokość wynagrodzenia w okresie tej nieobecności

  • wprowadzeniu dla pracownic i pracowników indywidualnego prawa do urlopu rodzicielskiego

  • uniezależnieniu prawa do urlopu rodzicielskiego od pozostawania matki dziecka w zatrudnieniu (ubezpieczeniu) w dniu porodu

  • wprowadzeniu w ramach ww. wymiaru urlopu rodzicielskiego nieprzenoszalnej części tego urlopu w wymiarze do 9 tygodni dla każdego z rodziców – jakie daje to możliwości rodzicom

  • w jakiej wysokości przewidywana  wysokości zasiłku macierzyńskiego za cały okres urlopu rodzicielskiego, jakie wnioski powinien składać pracownik, odstępstwa od zasad ogólnych i obowiązek pracownika

  • stosowania elastycznej organizacji pracy mającej na celu zwiększenie uprawnień polegających na dostosowywaniu przez pracownika jego organizacji pracy do indywidualnych potrzeb

   

    

  2. Zawieranie umów o pracę:

  • czas trwania umowy na okres próbny będzie współmierny do przewidywanego czasu trwania umowy o pracę na czas określony i do rodzaju pracy

  • jak w praktyce pracodawca ma przewidzieć na jaki okres będzie zawarta kolejna umowa o prace z pracownikiem bezpośrednio po umowie na okres próbny

  • jak liczyć okresy długości  zawierania umowy na okres próbny

  • umożliwieniu ponownego zawarcia umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem tylko, gdy pracownik będzie zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy

  • przewidywanie okresu zatrudnienia po zawartej umowie na okres próbny

  • konsekwencje dla pracodawcy przy nieuzasadnionym rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny

  • zmiana umowy o pracę na wniosek pracownika , czy pracodawca jest zobowiązany zaopiniować pozytywnie wniosek pracownika, a co w momencie odmowy, co rozumiemy przez termin „ w miarę możliwości”

  • obowiązek wskazywania przyczyny ustania stosunku pracy przy wypowiadaniu  umowy na czas określony

  • nowe formy przedłużenia umowy o pracę na okres próbny o czas trwania nieobecności pracownika w pracy, w trakcie trwania takiej umowy

  • czy pracownik będzie miał prawo do równoległego zatrudnienia więcej niż u jednego pracodawcy. Jakie znaczenie w świetle przepisów KP ma umowa o zakazie konkurencji

  • nowe uprawnienia pracownika wykonującego prace u danego pracodawcy prze okres co najmniej 6 miesięcy

  • elastyczna praca dla niektórych pracowników

  • formy elastycznej pracy

  • prawo ubiegania się

  • zawartość wniosku pracownika

  • obowiązek rozpatrzenia wniosku pracownika

  • obowiązki pracodawcy w przypadku nie uwzględnienia wniosku pracownika

  • czas trwania okresu elastycznej pracy

  • prawo wyboru korzystniejszej formy zatrudnienia dla znacznej części pracowników

  • powtarzalność korzystniejszego zatrudnienia

  • poszerzenie ochrony pracownika przed zwolnieniem

  • nowe uprawnienia elastycznych form zatrudnienia dla opiekunów zajmujących się dzieckiem do 8 roku życia

  3. Zmiany polegające na rozszerzeniu prawa pracowników do pełniejszej i uaktualnionej informacji o warunkach zatrudnienia o dodatkowe informacje takie jak:

  • informację o szkoleniach zapewnianych przez pracodawcę – bezpłatne szkolenia w miejscu pracy,

  • długości płatnego urlopu przysługującego pracownikowi

  • rozszerzenie ww. informacji będzie dotyczyć także pracownika wysyłanego do pracy do państwa członkowskiego lub państwa trzeciego oraz pracownika delegowanego

  • nowe technologie informacyjne pracownika – wersje elektroniczne, czy będą skuteczne, jak to ma wyglądać w praktyce

  • nowe zapisy wobec informacji dla pracowników będących w zatrudnieniu

  • rozszerzony katalog wykroczeń w przypadku błędnego sporządzenia obowiązku informacyjnego do umowy o pracę

  4. Praca zdalna:

  • praca zdalna z podziałem na pracę zdalną incydentalną oraz pracę zdalną o charakterze stałym. Co to oznacza w praktyce ?

  • incydentalna praca zdalna do 24 dni w roku – na jakich zasadach

  • zlecanie pracy zdalnej w formie pisemnej czy ustnej, jaka dokumentacja

  • czy pracodawca będzie mógł przeprowadzić kontrolę pracownika wykonującego pracę zdalną

  • czy pracodawca będzie zobowiązany uregulowania zasad wykonywania pracy zdalnej w regulaminie lub obwieszczeniu

  • praca zdalna a wypłata świadczeń w związku z używalnością sprzętu pracownika i ponoszonych kosztów eksploatacyjnych

  • praca zdalna a zasady bhp, wypadki przy pracy jak je rozpatrywać

  • czy nadal można będzie zatrudniać pracownika w charakterze telepracy

  • podobieństwa i różnice praca zdalna a telepraca

  • praca zdalna a ocena ryzyka zawodowego

   

  5. Kontrola trzeźwości pracowników w miejscu pracy – kluczowe zmiany dla pracodawców:

   

  • możliwość kontroli trzeźwości pracowników przez pracodawców – jakie uprawnienia dla pracodawców wprowadzają zmiany w Kodeksie Pracy?
  • jakie są zasady kontroli – tylko wyrywkowa kontrola czy istnieje możliwość kontroli wszystkich pracowników,
  • obowiązkowe zapisy w regulaminie – jak przygotować regulamin pracy, żeby kontrola trzeźwości pracowników była możliwa 
  • jakie elementy powinien zawierać protokół z kontroli pracownika?
  • jakim sprzętem musi dysponować pracodawca by legalnie dokonywać kontroli trzeźwości?
  • w jakich sytuacjach pracownik może zostać poddany przymusowemu badaniu krwi?
  • jaki poziom alkoholu w wydychanym powietrzu przez pracownika będzie dopuszczalny?
  • gdzie należy umieszczać protokoły z badania pracownika i przez jaki okres powinny być przetrzymywane?
  • główne zasady kontroli na obecność innych środków odurzających w organizmie pracownika?

   

  5. Wdrożenie przepisów unijnych w zakresie ochrony prawnej sygnalistów:

  • podstawy ochrony sygnalistów w prawie UE: Dyrektywa nr 2019/1937

  • instytucja sygnalisty – w praktyce

  • ochrona sygnalistów od 17 grudnia 2021 roku

  • kto może być sygnalistą

  • sygnaliści – nowe obowiązki pracodawcy

  • trzy rodzaje zgłoszeń sygnalisty

  • czy pracodawca będzie mógł samodzielnie zapewnić wykonanie obowiązku  ochrony sygnalistów

  • obowiązki pracodawcy w przypadku wpłynięcia zgłoszenia od sygnalisty

  • rodzaje zgłoszeń, które może dokonać sygnalista

  • sprawy objęte pojęciem whistleblowing´u

   

  Prowadzący:  Kalina Kaczmarek - specjalistka w zakresie kodeksu pracy, wieloletni b. pracownik PIP

 •  
   Karta zgłoszeniowa Adobe Reader (do pobrania - format .pdf)

    Karta zgłoszeniowa MS Word (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

   Oświadczenie VAT Eduexpert (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

   

   

  Szkolenie w Eduexpert

  Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

  INFORMACJE O SZKOLENIU

  Planowane zmiany  w Kodeksie Pracy. Wdrożenie unijnej dyrektywy work–​life balance


  Data szkolenia:
  2022-08-30   godzina rozpoczęcia: 9:00  liczba dni szkoleniowych: 1
  Miejsce szkolenia:  
  Szkolenie on-line - Szkolenie on-line   
  Cena szkolenia wynosi:

   360 netto (442,80  zł. brutto)

   od osoby i obejmuje:

  • wykład on-line 
  • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

   

  Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

   

  Zajęcia trwają w godzinach 9.00 - 14.00


  Szkolenie online jest prowadzone w formie 5 godzinnego szkolenia podczas którego uczestnicy mają dostęp do materiałów szkoleniowych i na czacie mogą zadawać pytania wykładowcy.

   

  Korzyści ze szkolenia online:

  • bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
  • widzisz i słyszysz eksperta,
  • widzisz prezentację,
  • możesz zadawać na czacie pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
  • dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),
  • konsultacje z trenerem po szkoleniu (poprzez zapytanie mailowe)

   

  Celem szkolenia:

  jest omówione planowanych zmian w przepisach ustawy Kodeks pracy, które mają na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE oraz dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. 

   

  PROGRAM SZKOLENIA

  1. Wdrożenie unijnej dyrektywy work–​life balance - co to oznacza w praktyce?

  • urlop opiekuńczy – nowość na wniosek pracownika

  • względy medyczne , jako celowość urlopu opiekuńczego

  • krąg osób zaliczanych do członków rodziny

  • terminy składania i rozpatrzenia wniosku

  • odpłatność za urlop opiekuńczy

  • wpływ urlopu opiekuńczego na inne uprawnienia

  • dni opieki nad dzieckiem, a urlop opiekuńczy

  • dni wolne z powodu tzw. siły wyższej cel, wymiar, odpłatność

  • możliwość niewyrażenia przez rodzica dziecka do lat 8 zgody na pracę w nadgodzinach lub w porze nocnej.

  • urlop opiekuńczy w wymiarze 5 dni jakie trzeba spełnić warunki aby go otrzymać, przesłanka udzielenia urlopu

  • w przypadku uzasadnionych (siły wyższej ) udzielenie pracownikowi 2 dodatkowych dni urlopu, co należy zrobić aby uzyskać prawo do urlopu, jak będzie się kształtowała wysokość wynagrodzenia w okresie tej nieobecności

  • wprowadzeniu dla pracownic i pracowników indywidualnego prawa do urlopu rodzicielskiego

  • uniezależnieniu prawa do urlopu rodzicielskiego od pozostawania matki dziecka w zatrudnieniu (ubezpieczeniu) w dniu porodu

  • wprowadzeniu w ramach ww. wymiaru urlopu rodzicielskiego nieprzenoszalnej części tego urlopu w wymiarze do 9 tygodni dla każdego z rodziców – jakie daje to możliwości rodzicom

  • w jakiej wysokości przewidywana  wysokości zasiłku macierzyńskiego za cały okres urlopu rodzicielskiego, jakie wnioski powinien składać pracownik, odstępstwa od zasad ogólnych i obowiązek pracownika

  • stosowania elastycznej organizacji pracy mającej na celu zwiększenie uprawnień polegających na dostosowywaniu przez pracownika jego organizacji pracy do indywidualnych potrzeb

   

    

  2. Zawieranie umów o pracę:

  • czas trwania umowy na okres próbny będzie współmierny do przewidywanego czasu trwania umowy o pracę na czas określony i do rodzaju pracy

  • jak w praktyce pracodawca ma przewidzieć na jaki okres będzie zawarta kolejna umowa o prace z pracownikiem bezpośrednio po umowie na okres próbny

  • jak liczyć okresy długości  zawierania umowy na okres próbny

  • umożliwieniu ponownego zawarcia umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem tylko, gdy pracownik będzie zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy

  • przewidywanie okresu zatrudnienia po zawartej umowie na okres próbny

  • konsekwencje dla pracodawcy przy nieuzasadnionym rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny

  • zmiana umowy o pracę na wniosek pracownika , czy pracodawca jest zobowiązany zaopiniować pozytywnie wniosek pracownika, a co w momencie odmowy, co rozumiemy przez termin „ w miarę możliwości”

  • obowiązek wskazywania przyczyny ustania stosunku pracy przy wypowiadaniu  umowy na czas określony

  • nowe formy przedłużenia umowy o pracę na okres próbny o czas trwania nieobecności pracownika w pracy, w trakcie trwania takiej umowy

  • czy pracownik będzie miał prawo do równoległego zatrudnienia więcej niż u jednego pracodawcy. Jakie znaczenie w świetle przepisów KP ma umowa o zakazie konkurencji

  • nowe uprawnienia pracownika wykonującego prace u danego pracodawcy prze okres co najmniej 6 miesięcy

  • elastyczna praca dla niektórych pracowników

  • formy elastycznej pracy

  • prawo ubiegania się

  • zawartość wniosku pracownika

  • obowiązek rozpatrzenia wniosku pracownika

  • obowiązki pracodawcy w przypadku nie uwzględnienia wniosku pracownika

  • czas trwania okresu elastycznej pracy

  • prawo wyboru korzystniejszej formy zatrudnienia dla znacznej części pracowników

  • powtarzalność korzystniejszego zatrudnienia

  • poszerzenie ochrony pracownika przed zwolnieniem

  • nowe uprawnienia elastycznych form zatrudnienia dla opiekunów zajmujących się dzieckiem do 8 roku życia

  3. Zmiany polegające na rozszerzeniu prawa pracowników do pełniejszej i uaktualnionej informacji o warunkach zatrudnienia o dodatkowe informacje takie jak:

  • informację o szkoleniach zapewnianych przez pracodawcę – bezpłatne szkolenia w miejscu pracy,

  • długości płatnego urlopu przysługującego pracownikowi

  • rozszerzenie ww. informacji będzie dotyczyć także pracownika wysyłanego do pracy do państwa członkowskiego lub państwa trzeciego oraz pracownika delegowanego

  • nowe technologie informacyjne pracownika – wersje elektroniczne, czy będą skuteczne, jak to ma wyglądać w praktyce

  • nowe zapisy wobec informacji dla pracowników będących w zatrudnieniu

  • rozszerzony katalog wykroczeń w przypadku błędnego sporządzenia obowiązku informacyjnego do umowy o pracę

  4. Praca zdalna:

  • praca zdalna z podziałem na pracę zdalną incydentalną oraz pracę zdalną o charakterze stałym. Co to oznacza w praktyce ?

  • incydentalna praca zdalna do 24 dni w roku – na jakich zasadach

  • zlecanie pracy zdalnej w formie pisemnej czy ustnej, jaka dokumentacja

  • czy pracodawca będzie mógł przeprowadzić kontrolę pracownika wykonującego pracę zdalną

  • czy pracodawca będzie zobowiązany uregulowania zasad wykonywania pracy zdalnej w regulaminie lub obwieszczeniu

  • praca zdalna a wypłata świadczeń w związku z używalnością sprzętu pracownika i ponoszonych kosztów eksploatacyjnych

  • praca zdalna a zasady bhp, wypadki przy pracy jak je rozpatrywać

  • czy nadal można będzie zatrudniać pracownika w charakterze telepracy

  • podobieństwa i różnice praca zdalna a telepraca

  • praca zdalna a ocena ryzyka zawodowego

   

  5. Kontrola trzeźwości pracowników w miejscu pracy – kluczowe zmiany dla pracodawców:

   

  • możliwość kontroli trzeźwości pracowników przez pracodawców – jakie uprawnienia dla pracodawców wprowadzają zmiany w Kodeksie Pracy?
  • jakie są zasady kontroli – tylko wyrywkowa kontrola czy istnieje możliwość kontroli wszystkich pracowników,
  • obowiązkowe zapisy w regulaminie – jak przygotować regulamin pracy, żeby kontrola trzeźwości pracowników była możliwa 
  • jakie elementy powinien zawierać protokół z kontroli pracownika?
  • jakim sprzętem musi dysponować pracodawca by legalnie dokonywać kontroli trzeźwości?
  • w jakich sytuacjach pracownik może zostać poddany przymusowemu badaniu krwi?
  • jaki poziom alkoholu w wydychanym powietrzu przez pracownika będzie dopuszczalny?
  • gdzie należy umieszczać protokoły z badania pracownika i przez jaki okres powinny być przetrzymywane?
  • główne zasady kontroli na obecność innych środków odurzających w organizmie pracownika?

   

  5. Wdrożenie przepisów unijnych w zakresie ochrony prawnej sygnalistów:

  • podstawy ochrony sygnalistów w prawie UE: Dyrektywa nr 2019/1937

  • instytucja sygnalisty – w praktyce

  • ochrona sygnalistów od 17 grudnia 2021 roku

  • kto może być sygnalistą

  • sygnaliści – nowe obowiązki pracodawcy

  • trzy rodzaje zgłoszeń sygnalisty

  • czy pracodawca będzie mógł samodzielnie zapewnić wykonanie obowiązku  ochrony sygnalistów

  • obowiązki pracodawcy w przypadku wpłynięcia zgłoszenia od sygnalisty

  • rodzaje zgłoszeń, które może dokonać sygnalista

  • sprawy objęte pojęciem whistleblowing´u

   

  Prowadzący:  Kalina Kaczmarek - specjalistka w zakresie kodeksu pracy, wieloletni b. pracownik PIP

  Zapisz się na szkolenie

   

  Kontakt z konsultantem
  Kontakt z konsultantem

  Zapraszamy do udziału w szkoleniach Eduexpert

  Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

  Copyright by Dezor&Gelak IT

  Created with eduexpert.pl