Zapraszamy do udziału w szkoleniach52

Eduexpert11

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Lista szkoleń
Lista szkoleń

tel: (22) 398 44 63

Eduexpert

eduexpert.pl

             centrum szkoleniowe

  Zadzwoń do nas :

tel: (22) 300 04 34

 

W związku z nowymi regulacjami o ochronie danych osobowych, spełniamy nasz obowiązek informacyjny o tym, jak przetwarzamy Państwa dane. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie.

Dane uzyskaliśmy od Państwa - podczas zapisu na organizowane przez nas wydarzenia np. konferencje, szkolenia w ramach rozmowy telefonicznej lub przez stronę internetową oraz podmiotów trzecich, które udostępniły nam, za Państwa zgodą, Państwa dane osobowe.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia Rejestrację lub złożenie Zamówienia. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne

Administratorem Danych Osobowych jest: EDUEXPERT Beata Wolańska, ul. Mehoffera 66D/20; 03-131 Warszawa; NIP 567 154 17 54
W naszej działalności zbieramy następujące dane osobowe:

• imię i nazwisko – w celu rejestracji na szkolenia lub skorzystania z formularza kontaktowego będą Państwo poproszeni o podanie swojego imienia i nazwiska, abyśmy mogli się z Państwem skontaktować,

• adres e-mail – w celu skorzystania z formularza kontaktowego będą Państwo poproszeni o podanie swojego imienia i nazwiska, abyśmy mogli się z Państwem skontaktować, jeżeli zostali Państwo abonentem naszego newslettera, będziemy również wysłać do Państwa informację handlową,

• telefon – w celu rejestracji na szkolenie będą Państwo poproszeni o podanie swojego numeru telefonu, abyśmy mogli się z Państwem skontaktować,

• dane rejestrowe firmy z której delegowany jest uczestnik szkolenia – w celu rejestracji na szkolenia będą Państwo poproszeni o podanie nazwy firmy, adresu firmy wraz z ulicą, kodem pocztowym i miastem, oraz numerem NIP firmy,

• adres IP urządzenia – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora strony internetowej w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),

• Cookies – nasza strona internetowa wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Państwa indywidualnych potrzeb. W związku z tym mogą Państwo zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwa dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach naszej strony internetowej bez potrzeby powtórnego ich wpisywania. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji. Jeżeli natomiast nie zgadzają się Państwo na personalizowanie naszej strony internetowej, proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.Dane osobowe będziemy przetwarzać w celach marketingowych produktów i usług Eduexpert Ponieważ ta informacja dotyczy przetwarzania danych osobowych w związku z marketingiem, nie jest wykluczone, że będziemy przetwarzać Państwa dane także w innych celach np. wykonanie umowy (jeżeli taką Państwo zawrą lub zawarli) albo w celu wykonania obowiązku prawnego (np. wystawienia faktury). Takie przetwarzanie odbywać się będzie zawsze zgodnie z prawem i otrzymają Państwo o tym odrębną informację

Podanie danych wskazanych w punkcie poprzedzającym jest konieczne w następujących przypadkach:

• w celu skontaktowania się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na naszych stronach internetowych,

• w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest marketing i sprzedaż produktów i usług oraz budowanie i umacnianie relacji biznesowych

• w celu realizowania usługi (subskrypcji) newslettera – jeśli chcą być Państwo informowani o wydarzeniach, działaniach prowadzonych przez nas prowadzonych i ofertach handlowych, mogą Państwo zostać abonentem prowadzonego przez nas newslettera; przystąpienie do subskrypcji jest dobrowolne i w każdej chwili mogą się Państwo z niej wypisać,

• w celu rejestracji uczestnika szkolenia oraz w celu przeprowadzenia szkolenia na rzecz zarejestrowanego wcześniej uczestnika szkolenia.

Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji usług. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Eduexpert tj. marketing bezpośredni swoich produktów i usług. W stosunku do pozostałych celów, o których mowa w tej informacji, podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda.

Mają Państwo prawo do żądania od dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także możemy je na Państwa żądanie przenieść do innego administratora danych. Odnośnie do przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych produktów lub usług Eduexpert, mogą Państwo wnieść sprzeciw. Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności. W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (tj. marketing własnych produktów lub usług Eduexpert) do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną Eduexpert w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail na adres b.wolanska@eduexpert.pl, zadzwonić pod nr 22 300 04 34 lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na adres: Eduexpert Beata Wolańska; ul. Mehoffera 66D/20; 03-131 Warszawa.

Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania Państwa danych przed tym czynem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez Eduexpert jest legalne.

Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę (Administratora Danych Osobowych) należy kierować na następujący adres e-mail: b.wolanska@eduexpert.pl lub w formie pisemnej na adres Administratora Danych Osobowych, tj ul. Mehoffera 66D/20; 03-131 Warszawa. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:

• dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,

• zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,

• przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,

• wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO. Żadnych danych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).

Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz naszej firmy jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzających. Bez powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności w ramach naszej strony internetowej. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania podmiotom:

• świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa nasza strona internetowa,

• świadczącym inne usługi na naszą rzecz jako Administratora danych osobowych, które są niezbędne do jego bieżącego funkcjonowania.

Dane osobowe pobierane przez nasze strony internetowe nie podlegają profilowaniu przez Administratora Danych Osobowych.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

Szkolenie w Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

W związku z nowymi regulacjami o ochronie danych osobowych, spełniamy nasz obowiązek informacyjny o tym, jak przetwarzamy Państwa dane. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie.

Dane uzyskaliśmy od Państwa - podczas zapisu na organizowane przez nas wydarzenia np. konferencje, szkolenia w ramach rozmowy telefonicznej lub przez stronę internetową oraz podmiotów trzecich, które udostępniły nam, za Państwa zgodą, Państwa dane osobowe.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia Rejestrację lub złożenie Zamówienia. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne

Administratorem Danych Osobowych jest: EDUEXPERT Beata Wolańska, ul. Mehoffera 66D/20; 03-131 Warszawa; NIP 567 154 17 54
W naszej działalności zbieramy następujące dane osobowe:

• imię i nazwisko – w celu rejestracji na szkolenia lub skorzystania z formularza kontaktowego będą Państwo poproszeni o podanie swojego imienia i nazwiska, abyśmy mogli się z Państwem skontaktować,

• adres e-mail – w celu skorzystania z formularza kontaktowego będą Państwo poproszeni o podanie swojego imienia i nazwiska, abyśmy mogli się z Państwem skontaktować, jeżeli zostali Państwo abonentem naszego newslettera, będziemy również wysłać do Państwa informację handlową,

• telefon – w celu rejestracji na szkolenie będą Państwo poproszeni o podanie swojego numeru telefonu, abyśmy mogli się z Państwem skontaktować,

• dane rejestrowe firmy z której delegowany jest uczestnik szkolenia – w celu rejestracji na szkolenia będą Państwo poproszeni o podanie nazwy firmy, adresu firmy wraz z ulicą, kodem pocztowym i miastem, oraz numerem NIP firmy,

• adres IP urządzenia – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora strony internetowej w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),

• Cookies – nasza strona internetowa wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Państwa indywidualnych potrzeb. W związku z tym mogą Państwo zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwa dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach naszej strony internetowej bez potrzeby powtórnego ich wpisywania. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji. Jeżeli natomiast nie zgadzają się Państwo na personalizowanie naszej strony internetowej, proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.Dane osobowe będziemy przetwarzać w celach marketingowych produktów i usług Eduexpert Ponieważ ta informacja dotyczy przetwarzania danych osobowych w związku z marketingiem, nie jest wykluczone, że będziemy przetwarzać Państwa dane także w innych celach np. wykonanie umowy (jeżeli taką Państwo zawrą lub zawarli) albo w celu wykonania obowiązku prawnego (np. wystawienia faktury). Takie przetwarzanie odbywać się będzie zawsze zgodnie z prawem i otrzymają Państwo o tym odrębną informację

Podanie danych wskazanych w punkcie poprzedzającym jest konieczne w następujących przypadkach:

• w celu skontaktowania się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na naszych stronach internetowych,

• w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest marketing i sprzedaż produktów i usług oraz budowanie i umacnianie relacji biznesowych

• w celu realizowania usługi (subskrypcji) newslettera – jeśli chcą być Państwo informowani o wydarzeniach, działaniach prowadzonych przez nas prowadzonych i ofertach handlowych, mogą Państwo zostać abonentem prowadzonego przez nas newslettera; przystąpienie do subskrypcji jest dobrowolne i w każdej chwili mogą się Państwo z niej wypisać,

• w celu rejestracji uczestnika szkolenia oraz w celu przeprowadzenia szkolenia na rzecz zarejestrowanego wcześniej uczestnika szkolenia.

Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji usług. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Eduexpert tj. marketing bezpośredni swoich produktów i usług. W stosunku do pozostałych celów, o których mowa w tej informacji, podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda.

Mają Państwo prawo do żądania od dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także możemy je na Państwa żądanie przenieść do innego administratora danych. Odnośnie do przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych produktów lub usług Eduexpert, mogą Państwo wnieść sprzeciw. Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności. W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (tj. marketing własnych produktów lub usług Eduexpert) do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną Eduexpert w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail na adres b.wolanska@eduexpert.pl, zadzwonić pod nr 22 300 04 34 lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na adres: Eduexpert Beata Wolańska; ul. Mehoffera 66D/20; 03-131 Warszawa.

Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania Państwa danych przed tym czynem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez Eduexpert jest legalne.

Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę (Administratora Danych Osobowych) należy kierować na następujący adres e-mail: b.wolanska@eduexpert.pl lub w formie pisemnej na adres Administratora Danych Osobowych, tj ul. Mehoffera 66D/20; 03-131 Warszawa. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:

• dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,

• zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,

• przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,

• wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO. Żadnych danych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).

Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz naszej firmy jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzających. Bez powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności w ramach naszej strony internetowej. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania podmiotom:

• świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa nasza strona internetowa,

• świadczącym inne usługi na naszą rzecz jako Administratora danych osobowych, które są niezbędne do jego bieżącego funkcjonowania.

Dane osobowe pobierane przez nasze strony internetowe nie podlegają profilowaniu przez Administratora Danych Osobowych.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

Kontakt z konsultantem
Kontakt z konsultantem

Zapraszamy do udziału w szkoleniach Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Copyright by Dezor&Gelak IT

Created with eduexpert.pl